กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มจธ. รับสมัคร “ผู้ตรวจสอบภายใน” 2 อัตรา หมดเขตยื่นใบสมัคร 29 กันยายน 2566

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท สังกัด กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์/การเงินและบัญชี
2. มีประสบการณ์ในทางด้านการตรวจสอบ (Auditor)/การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างน้อย 2 ปี
3. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
4. มีความสามารถในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office และ Internet
5. มีทัศคติ/มุมมองในด้านการตรวจสอบภายในที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย และ มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
7. สามารถค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล และ เก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นเอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
4. สรุปผลการตรวจสอบ และ ปิดงานการตรวจสอบ
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
6. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ
7. ติดตามผลการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบทางด้านการเงินและบัญชี
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. การตรวจสอบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
5. การประเมิน/สอบทานการควบคุมภายใน

เงื่อนไขการจ้าง
ทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนแรก ต่อสัญญาทุก 1 ปี

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ประวัติโดยย่อ พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี 1 รูป
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร ใบ สด.8 หรือ สค.43 หรือ หนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร (เพศชาย)
5. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กำหนดการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานใน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทาง Google Form ตามลิงก์นี้ https://shorturl.asia/90eYi หรือ ส่งหลักฐานการสมัครทาง E – mail ได้ที่ Sirinath.lue@kmutt.ac.th และ chutima.lert@kmutt.ac.th โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงาน”

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/qsW0S

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!