รัฐประศาสนศาสตร์ มธบ. พัฒนาหลักสูตร ผลิตผู้นำและนักบริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัล

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า โลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปไกล มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต และการเรียนรู้ของผู้คน ดังนั้นการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตจึงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ DPU ที่ได้ประกาศเปิด Metaverse Campus บนแพลตฟอร์ม The Sandbox เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ภายในปีการศึกษา 2565 นี้

“Web3 Technology เป็นเรื่องใหม่ที่มาคู่กับ Metaverse ซึ่งมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต ปัจจุบันภาคธุรกิจทั่วโลกได้ปรับตัวนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับธุรกิจกันแล้ว สำหรับ DPU นักศึกษาทุกคนของเรา รวมถึงนักศึกษาในคณะฯ ได้เริ่มทำความเข้าใจ เรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคยกับโลกใหม่ใบนี้กันแล้ว ซึ่งเป็นประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะกลายเป็นทักษะสำคัญติดตัวนักศึกษาที่เรียนจบออกไป มีความพร้อมและมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิต” 

ด้าน กระบวนการพัฒนานักศึกษาและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในระดับคณะฯ​ มุ่งเน้นออกแบบการเรียนการสอนในแนวทางที่แตกต่าง ด้วย “ความรู้+ทักษะโลกอนาคต” เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

“ความรู้+โซเชียล และแล็ปสังคม+ทักษะโลกอนาคต” เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการใช้ชีวิตทั้งในโลกเสมือนและโลกจริง โดยที่ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงหลักคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการปัญหาที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม

วิชาการพัฒนาเมือง เป็นอีกหนึ่งการเรียนที่สามารถออกแบบได้ทั้งในโลกเสมือน และการลงพื้นที่จริง ที่ผ่านมานักศึกษาต้องลงพื้นที่ สำรวจ ความพร้อมต่าง ๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ออกแบบความต้องการแก้ไขปัญหาชุมชนเมือง ซึ่งในกระบวนการสร้างห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) นี้ ต้องใช้เวลาและทรัพยากร ดังนั้นการนำ Metaverse Campus เข้ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเมืองจะทำให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ไปได้ ในระยะเวลาการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบการการเรียนการสอนในโลกเสมือนที่ควบคู่กับโลกความเป็นจริง ทั้งนี้ ภาครัฐควรคิดล่วงหน้าการบริการสาธารณะในโลกเสมือนควรทำอย่างไร กติกาต่าง ๆ จะกำหนดอย่างไร เราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ใน Metaverse Campus ได้แก่ การสร้างผู้นำ และ วิชาเกี่ยวกับจิตอาสา โดยสามารถออกแบบบริการสาธารณะ (Public Service) ที่สร้างขึ้นในโลกเสมือนก่อนจะต่อยอดสู่การทำงานในโลกของความจริงต่อไป ยกตัวอย่างในวิชาจิตอาสา ซึ่งในหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง สามารถสร้างกิจกรรมบน Metaverse Campus เป็นจำนวน 20 ชั่วโมงเพื่อการออกแบบและระดมความคิด ขณะที่อีก 40 ชั่วโมงเป็นการลงทำงานจริงในพื้นที่ เป็นต้น

จากการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา จะทำให้บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ของ มธบ.มีทักษะเพิ่มและโอกาสเพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพที่ได้ในหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ การเข้ารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง กรม ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร การทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน ฯลฯ รวมทั้ง การประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 656 , 668 อีเมล : padpu2010@dpu.ac.th

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!