ม.มหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “พี่เลี้ยง” 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ถึง 15 พ.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม และ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

– มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี 6 เดือน อย่างน้อย 2 ปี

– มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม หรือ กระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี 6 เดือน

– สามารถคิด/ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี 6 เดือนได้ ไม่ติดกรอบการเรียนการสอนรูปแบบวิชาการ สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมแบบบูรณาการได้

– มีความกระตือรือร้น และ สามารถพัฒนาตนเองได้

– หากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูเด็ก หรือ พัฒนาการเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.  1.1 ปฏิบัติหน้าที่ต่อกิจวัตรประจำวันของเด็ก พร้อมประเมินผลการดูแลรายวัน

1.2 ทักทาย โอบกอตเต็กด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน

1.3 ตูแลเรื่องความสะอาตร่างกาย ได้แก่ ล้างหน้า อาบน้ำ แปรงฟัน

1.4 ดูแลเรื่องขับถ่ายของเด็ก ล้างกัน เปลี่ยนผ้าอ้อม

1.5 ให้นม และ อาหารที่เหมาะสมกับวัย

1.6 เล่นกับเต็ก พร้อมสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก หรือ การเจ็บป่วย

1.7 ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง

1.8 ติดตาม และ ลงบันทึกสุขภาพ และ ประวัติวัคชีน

1.9 ให้อาหารว่าง ให้พักผ่อน นอนหลับ

1.10 ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น และ ตรวจร่างกายเด็กเบื้องตัน บันทึก และ ทำรายงานประจำวัน เพื่อส่งต่อข้อมูลแก่พยาบาลประจำศูนย์

1.11 บริหารจัดการพัสดุ เวชภัณฑ์ ภายในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน

1.12 บริหารจัดการผ้าภายในหน่วยให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละสัปดาห์

1.13 ร่วมวางแผน และประชุมเกี่ยวกับอาหารตามวัย กับ นักโภชนาการ ประจำทุกเดือน

1.14  จัดทำรายงานกิจวัตรประจำวันรายสัปดาห์ และ รายเดือน ให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงประเมินภาวะความผิดปกติ

2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เต็กเกิดการเรียนรู้และทักษะครบ 4 ด้าน

3. ปฏิบัติต่อเต็กด้วยคำพูด และ วิธีการที่อ่อนโยน เช่น โอบกอต พูดคุย หยอกล้อ ไม่ใช้วิธีการขู่บังคับ

4. สังเกต ประเมิน และบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรม พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ผ่านเครื่องมือ DSPM และ Growth Chart

5. เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเต็ก และ เขียนรายงานตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ของ ศูนย์พัฒนาเต็กปฐมวัย

6. ประเมิน จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก

7. คิดสื่อพัฒนาการ และ วางแผนการสอนร่วมกับครูปฐมวัย ในแต่ละวันและทุกกิจกรรมวันสำคัญ ตามวัตถุประสงค์แผนการสอน

8. จัดทำเอกสารรายงานภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงานได้

9. ดูแล และ บริหารจัดการงานในเด็กแต่ละช่วงวัยที่ได้รับมอบหมาย โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง สลับกันทุก 3 เดือน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

– สอบสัมภาษณ์

– สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

– ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง และครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

– ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)

– ตรวจสุขภาพประจำปี

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

– สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

– ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร

– โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ

– วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)

– ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร

– รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า

– เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/RW4u3

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/KWskA

RANDOM

มูลนิธิสัมมาชีพคัดเลือก 5 บุคคลรับรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ”ปี 2565 เพื่อเชิดชูปราชญ์ท้องถิ่นที่นำความรู้ ประสบการณ์ สร้างสรรค์งานที่ก่อให้เกิดคุณค่าและเผยแพร่ความรู้ต่อสังคม ก่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติในวงกว้าง

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาล่าสุดมอบทุนการศึกษาให้”น้องมายด์” ปัณชญา จันทร์น้อย แชมป์โลกสนุ้กเกอร์เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี จากประเทศโรมาเนีย เดือนละ 20,000 บาท รวม 6 เดือน

ปภ. เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในหัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!