ว.นานาชาติ มธบ. ชูจุดแข็ง หลักสูตรจีนธุรกิจ “บุคลากร-จีนคอมมูนิตี้-ทุนเรียนจีนฟรี-พันธมิตรธุรกิจ” ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนได้ เรียนจบบริษัทเครือข่ายพร้อมรับทำงานทันที

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า  ในโลกของการทำงานเรื่องของภาษานั้น นับเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการนำพาให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ ปัจจุบันการใช้ภาษาจีนมีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดขยายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้ภาคธุรกิจต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านภาษาจีนมากขึ้นด้วย ดังนั้น การมีทักษะด้านภาษาจีน จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และการได้เปรียบในการทำธุรกิจด้วย
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีน พร้อมกับบูรณาการความรู้เฉพาะทางในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อการค้าออนไลน์ ภาษาจีนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น บัณฑิตที่จบออกไป จึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ
อาจารย์จุฑามาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU เปิดมานานกว่า 36 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในสาขานี้ นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ จะได้เรียนกับอาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนโดยตรง ซึ่งอาจารย์จะมีความเข้าใจในโครงสร้างวัฒนธรรม บริบทต่าง ๆ ตลอดจนการเติบโตของประเทศจีน ที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาชาวจีนกว่า 3,000 คน ซึ่งนับเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ นักศึกษาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้เรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และทุกปีนักศึกษายังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาไปเรียนคอร์สระยะสั้นในช่วงซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยของจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรกัน ขณะเดียวกัน ยังมีทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีน กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และยังมี สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งให้ทุนการศึกษาปีละ 20 ทุน ที่สำคัญนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจของเรา ส่วนใหญ่บริษัทที่เป็นพันธมิตรจะรับเข้าทำงานทันที
“หลักสูตรนี้ น้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเรียนได้  เพราะก่อนเปิดเทอมจะมีการปรับระดับภาษาจีนให้มีพื้นฐานก่อน และพอเปิดเรียนแล้ว จะมีการจับคู่บัดดี้ที่เป็นนักศึกษาจีน เพื่อให้ได้ฝึกสื่อสารกับเจ้าของภาษาอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยเพื่อน ๆ คนจีน สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าของภาษา กล้าที่จะสื่อสาร  ทำให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เร็วขึ้น”

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมี ‘คลินิกภาษาจีน’ ไว้คอยสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษา โดย นักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือ ติวเพิ่มในส่วนที่เรียนไม่ทัน หรือ ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา รวมไปถึงหลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้นมีประสบการณ์การทำงานในด้านภาษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะจากการทำงานจริง ผ่านการฝึกงาน และการทำงาน Part Time ในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น การรับงานแปล พนักงานขายสินค้าให้ชาวจีน การเป็นล่ามฝึกหัด ซึ่งจะมีบริษัทติดต่อเข้ามาเรื่อย ๆ ที่ผ่านมา Feedback และเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการดีมาก ทั้งยังแสดงความจำนงให้เราส่งนักศึกษาไปทำงาน และฝึกงานอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การเปิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น ยิ่งต้องการแรงงานที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้อีกด้วย

นอกจากทักษะด้านภาษาจีนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะในทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะแรงงานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม และ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเราเรียกว่า DPU Core โดยทักษะเหล่านี้จะถูกฝึกฝนผ่านโครงงาน ที่เรียกว่า Capstone Project เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขามาร่วมกันทำโครงงาน ซึ่งจะได้ฝึกทุกทักษะที่จำเป็น ตั้งแต่ปี 1-2-3 ได้ฝึกลองผิด ลองถูก ในการทำธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้ทั้งทักษะด้านภาษาจีนและทักษะการทำธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน

ผู้สนใจหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://arts.dpu.ac.th/th/course/chinese.html

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!