อาชีวะ เจ๋ง คว้าแชมป์ต่อเนื่อง “แกะสลักหิมะนานาชาติ” ปี66 ที่เมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.) ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2566 ภายใต้สโลแกน “The Youth The Future : กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีเป้าหมายสู่อนาคต” ณ วิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์ทบิ้น เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทีมจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 55 ทีม ซึ่งทั้ง 3 ทีมอาชีวะ สามารถคว้ารางวัลได้ทุกทีม ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จากผลงาน “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต” และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในชื่อผลงาน “เยาวชน อนาคต” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต” มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ว่า ความรัก คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิต จากชีวิตหนึ่งสู่อีกชีวิตหนึ่ง และอีกหลายชีวิตในเวลาต่อมา พลังชีวิตของมนุษย์ เริ่มต้นจากการเลี้ยงดูสั่งสอน และให้แนวทางที่ถูกต้องจากผู้ให้กำเนิด สำหรับดำรงตนอย่างมั่นคง ยั่งยืน ในโลกกว้างต่อไป สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวสันต์ เมฆฉาย ครูที่ปรึกษา และ 1. นางสาวนฤมล เจริญเกียรติ ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 2. นายอรรฆพร กลิ่นขจร ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 3. นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิจิตรศิลป์

ด้าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศเช่นกัน โดยมีแนวคิดว่า ต้องการให้ประติมากรรมชิ้นนี้ สื่อให้เห็นถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ตามหัวข้อ “เยาวชน สู่อนาคตใหม่” ที่แทนค่าด้วยนางเงือกกำลังหยอกล้อเล่นและให้อาหารฝูงปลา แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เมตาต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมบูรณ์ของท้องทะเลลดลง เกิดสภาวะสูญพันธ์ของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด มนุษยชาติขาดแคลนอาหารไปทั่วทุกมุมโลก สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูที่ปรึกษา และ 1.นางสาวสุวภัทร ศิวายพราหมณ์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2. นางสาวเขมมิกา รอดเหล็ก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3. นางสาวกรกนก ชำนาญเพชร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และ 4. นางสาว เซอิระ สุวรรณไตรย์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ปิดท้ายที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลงาน “เยาวชน อนาคต” โดยมีแนวความคิดมาจากปัญหาขยะที่พบเห็นในปัจจุบัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาของทั่วโลก และกำลังเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศทางทะเล ทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตมากมาย เช่น เต่าทะเล นกทะเล โลมา วาฬ และพะยูน เป็นต้น สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ ไม่เพียงเท่านี้ หากปัญหาขยะพลาสติกลุกลามไปเรื่อย ๆ ยังจะมีวาฬ โลมา นกทะเล เต่า รวมทั้ง พะยูน ที่ต้องตายจากขยะทะเลเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เราจึงต้องการรณรงค์ให้เยาวชนและทุก ๆ คนเห็นถึงปัญหาของขยะ และคุณค่าของชีวิตสัตว์ทะเลเหล่านั้น สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวประวีณา โคตรคันธา ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 2. นางสาวนันทิกานต์ สอนจิตร​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 3. นางสาวญาโณทัย ปัดเพชร ​​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 4. นางสาวฐิติมากร ศรจิตร​​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์

RANDOM

“ก้องศักดมอบรองชุม”สะสางกลุ่มต้องล้างท่อและค้างชำระ ขณะที่กลุ่มค้างนานเอาเงินไปแล้วไม่เคลียร์ ยันเป็นเงินหลวงก็ต้องคืนหลวงเท่านั้นจะละเลยไม่ได้ พร้อมเตรียมแก้ไขจะไม่ให้ติดขัดเรื่องนี้ในอนาคต

NEWS

error: Content is protected !!