บ.โกลบอล เพาเวอร์ จัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อความยั่งยืน GPSC Young Social Innovator 2022 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ประกวดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ/บริการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ รับสมัครถึงวันที่ 26 ส.ค. 65

GPSC Young Social Innovator 2022 กำหนดหัวข้อการประกวดภายใต้แนวคิด “พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ใน 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งประดิษฐ์ (Invention) และ กระบวนการ & บริการ (Process & Service) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการ/บริการ ที่มุ่งแก้ปัญหา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดผลงาน/กระบวนการ

ผ่านการฝึกฝน การเข้าใจ และระบุปัญหาได้อย่างแท้จริง การตั้งคำถามเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า จนถึงขั้นของการพัฒนาต้นแบบ และการทดลองใช้จริง โดยผลงาน/กระบวนการเหล่านี้ มีโอกาสในการนำไปใช้จริงในพื้นที่จริงที่มีปัญหา หรืออาจนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน และจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

โจทย์การประกวด
“พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)
– พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

ประเภทการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานตามประเภทการประกวด ดังนี้
– ผลิตภัณฑ์ (Product) : วัสดุ/บรรจุภัณฑ์ ที่จัดทำขึ้น เพื่อการใช้งานของผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน หรือช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้
– สิ่งประดิษฐ์ (Invention) : ชิ้นงาน/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ ร่นระยะเวลาในการผลิต หรือลดต้นทุนในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปต่าง ๆ
– กระบวนการ & บริการ (Process & Service) : กรรมวิธี/การจัดการ/การดำเนินงาน ที่จัดทำขึ้น เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิตหรือแปรรูปต่าง ๆ

 

 

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด
– ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
– สมาชิกในทีมทุกคน ต้องมีอายุระหว่าง 15-20 ปีบริบูรณ์
– แต่ละสถาบันการศึกษา/ชุมชน สามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
– ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถส่งได้ทุกประเภทการประกวด หากมีผลงานเข้ารอบมากกว่าหนึ่งผลงาน โครงการจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันในการเลือกผลงานเข้าร่วมได้หนึ่งผลงานเท่านั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2565
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3zTaSI5
กรอกใบสมัคร https://bit.ly/3oQW06M

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook : GPSC Young Social Innovator
โทร. 064-997-8836

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3oOdQr5

RANDOM

error: Content is protected !!