มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสรรหา “คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่ง “คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และ ได้ทำการสอน หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัย รับรอง และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -1 6.30 น. หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2023/09/15/dean-het66/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-549-3010

 

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!