ธปท. จัดประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) หัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ปิดรับสมัคร 8 มิ.ย. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ มีภูมิคุ้มกัน และสามารถระมัดระวังตนจากการถูกหลอกได้ รวมถึงทราบแนวทางการปฏิบัติตน เมื่อถูกหลอก หรือ เผชิญกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ

โจทย์การแข่งขัน
สื่อสารอย่างไร ให้ประชาชนตระหนักถึงรูปแบบ และกลโกงภัยการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกประชาชน รวมถึงวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกลวงจากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางการเงิน และ Digital Literacy เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความระมัดระวัง รู้วิธีการป้องกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– แข่งขันประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเป็นพนักงาน ธปท. ได้ไม่เกิน 1 คนต่อทีม)

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– เปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 8 มิ.ย. 66 โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูล และส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3ICDJEH
– หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ผู้สมัครทุกท่านของแต่ละทีม จะได้รับ email จาก ธปท. เพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

Timeline โครงการ
– วันนี้ – 8 มิ.ย. : รับสมัคร
– 12 มิ.ย. : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 20 ทีม
– 19 มิ.ย. : กิจกรรม Workshop
– 30 มิ.ย. : กำหนดส่งผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
– 5 ก.ค. : ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final จำนวน 10 ทีม
– 10 ก.ค. : กำหนดส่งผลงานของทีมที่ผ่านเข้ารอบ final
– 12 ก.ค. : นำเสนอผลงานและประกาศรางวัลชนะเลิศ

กติกาและข้อกำหนดในการแข่งขัน
รอบที่ 1 : คัดเลือก 20 ทีม เพื่อผ่านเข้าแข่งขันในรอบที่ 2
– คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัคร และการตอบคำถามในใบสมัคร
– ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่จะจัดขึ้นที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

รอบที่ 2 : คัดเลือก 10 ทีม (จาก 20 ทีม) เพื่อผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (รอบ Final)
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากผลงาน ดังนี้

(1) คลิปนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 7 นาที ต้องประกอบด้วย ข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์การแข่งขัน อย่างน้อยต่อไปนี้

– กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร (Target audience)

– การวิเคราะห์ปัญหา (Problem statement analysis)

– การนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา (Solution)

– การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Implementation plan)

– การสร้างผลงานที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง (Feasibility)

(2) Prototype : แบบจำลอง หรือ ตัวอย่างผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาใช้งานต่อได้จริง

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการนำเสนอเพิ่มเติมมาพร้อมกับคลิปได้ เช่น slide และแผนงาน เป็นต้น แต่ขอให้มีการนำเสนอไอเดียหลัก และใจความสำคัญที่ครบถ้วนภายในคลิป

2. ธปท. สนับสนุนเงินทุนจำนวน 15,000 บาท ให้แก่ 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อนำไปใช้พัฒนาหรือต่อยอด Prototype ในข้อ (2) และมานำเสนอรอบ Final

รอบ Final : แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
– คณะกรรมการจะพิจารณาจากการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันด้วยตนเอง ณ ธปท. สำนักงานใหญ่ โดยทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัล 100,000 บาท และนำผลงานไปใช้เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวภัยการเงินแก่สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ธปท.
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
– โครงการ / ข้อเสนอที่เสนอในการแข่งขัน จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือ สิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น

การสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก
ธปท. จะสนับสนุนค่าเดินทาง และค่าที่พัก ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ* และตอบรับมานำเสนอผลงาน ณ ธปท. สำนักงานใหญ่ คนละ 5,000 บาท (เหมาจ่าย)

หมายเหตุ : *เฉพาะผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
BOTCommuHack@bot.or.th

อ้างอิงจาก https://bit.ly/43mwgBm

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!