สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชวนประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 5.6 แสนบาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนเยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 ชิงรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

วัตถุประสงค์
– เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
– เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
– เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่นําไปสู่ การพัฒนาสังคมคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
– ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
– ประเภทชุมชน องค์กร ได้แก่ ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์อื่น

การให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
คณะกรรมการฯ จะให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านการถอดบทเรียน และติดตามผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่เคยได้รับรางวัล เพื่อให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทราบถึงกระบวนการด้านประชาธิปไตยผ่านการดําเนินกิจกรรม อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งภายในชุมชน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตย เกิดสังคม ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ก่อให้เกิด การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ ตลอดจนได้ทราบถึงเกณฑ์ การพิจารณาและรายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านรายการของ สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566 โดยจะแจ้งให้ทราบ ถึงวัน เวลา การให้ความรู้ดังกล่าวทาง https://www.parliament.go.th/innovation/ และ https://www.facebook.com/democinnovation

การส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเข้าประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน จะต้องจัดทําเอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และตอบคําถามเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานตามแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนดให้ครบถ้วน ความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษรขนาด 17 ตัวพิมพ์ (17 พอยท์) และจัดทําวีดิทัศน์สรุปผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความยาว 3 – 5 นาที สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยส่งทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา และประเภท ชุมชน องค์กร จะต้องเป็นผลงานที่เสริมสร้างความเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ที่นําสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม สามารถตรวจสอบได้ มีการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็น การทํางาน ร่วมกันในลักษณะบูรณาการ การเชื่อมประสานการทํางานในพื้นที่ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความไว้วางใจ ตลอดจนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ผลงานประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
1. จะต้องริเริ่มโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. ผลงานที่เสนอต้องเป็นโครงการ/ กิจกรรมที่มีโครงสร้าง กระบวนการ ดําเนินงาน ที่มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งยังมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และ/หรือสังคมภายนอกที่มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และนําไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการนําเสนอในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม หรือ เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการดําเนินงานสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาต่างสถาบัน ผู้ส่งผลงานจะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ประจําชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้อํานวยการสถานศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ผู้ส่งผลงานนั้นสังกัด
ผลงานประเภทชุมชน องค์กร
1. จะต้องริเริ่มโดยชุมชน อาจเป็นการบริหารจัดการในด้านการปกครอง และการบริหาร ชุมชน หมู่บ้าน หรือองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และธรรมาภิบาล ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยกระบวนการประชาธิปไตย

– ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีรูปแบบที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต กิจกรรม ประดิษฐกรรม แนวทาง สื่อ กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี ศิลปะ

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภายในสถานศึกษา ชุมชน และต้องแสดงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความยั่งยืน หรือสามารถนําไปพัฒนา ให้เกิดความยั่งยืนได้

รางวัลการประกวด
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
รางวัลนวัตกรรม “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 80,000 บาท
รางวัลนวัตกรรม “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 60,000 บาท
รางวัลนวัตกรรม “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 40,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท
ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัลนวัตกรรม “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 80,000 บาท
รางวัลนวัตกรรม “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 60,000บาท
รางวัลนวัตกรรม “ดี” ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 40,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทร. 02-242-5900 ต่อ 5491 – 95

อ้างอิงจาก

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!