สอศ. เสริมทัพบริหาร เปิดโผ รายชื่อผู้อำนวยการและกรรมการดูแลสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ทั้ง 77 แห่ง

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ตามประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดจัดตั้ง “สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด” โดยมีสถานที่ตั้งในวิทยาลัยเทคนิคประจำจังหวัดทุกแห่ง ยกเว้นพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยเทคนิคจัดตั้ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด จำนวน 3 ราย นำเสนอ สอศ.คัดเลือกและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอีกหน้าที่หนึ่ง รวมถึง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อาชีวศึกษาภาครัฐ และอาชีวศึกษาภาคเอกชน) โดยแต่งตั้งรองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด คนที่ 1 จากผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และรองประธานอาชีวศึกษาจังหวัด คนที่ 2 จากผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 77 แห่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า การจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และ การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเป็น 1 ใน 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบัง คำสั่ง ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา https://www.vec.go.th/

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!