วช. ร่วมกับ สวทช. ให้ “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565 รับสมัครถึง 10 พ.ค.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชี้แจง “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวถึงเป้าหมายการสนับสนุนทุนวิจัย และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทที่คาดหวังจากนักวิจัยศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาของประเทศ” และ ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (สวทช.) ให้ข้อมูลแนวทางการขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงประจำปี 2565

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสถาบันความรู้ ซึ่งเป็นพันธกิจและกลไกสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการดำรงชีวิต ตลอดจนการสร้างความรู้จากการวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวงวิชาการของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของไทยเข้าสู่ระบบวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย วช. ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565” เพื่อส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยระดับสูง ที่ตั้งเป้าหมายท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ การวางแผนและพัฒนากลไก การผลักดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ หรือการจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ อว. ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างโอกาส และส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มนักวิจัยไทย เพื่อผลิตผลงานวิจัย และแสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

ด้าน ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (สวทช.) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการขอทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ NRIIS และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี (อย่างน้อย 1 ทุน สนับสนุนนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ) ทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565 เปิดกว้างให้กับนักวิจัย ทุกสาขาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักวิจัยและการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สร้างผลงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น การรองรับหรือยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการยุคใหม่ ของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 วช. คุณสุมนา คุณาธรรม โทร.02-579-1370-9 ต่อ 411

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!