กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมเรียน On-Site อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำหรับการเปิดเรียนแบบ On – Site ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ ทาง กรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยสำนักการศึกษาได้ประชุมโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน และได้กำชับโรงเรียนให้ดูแลนักเรียนอย่างเข้มงวด งดการพุดคุยกันในขณะรับประทานอาหาร และไม่สนทนาระหว่างกันโดยไม่สวมหน้ากาก เป็นต้น

ซึ่งทางโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใด ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์ในทันที ลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้น และลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัด กทม. มีดังนี้
1. เน้นย้ำให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2. จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน ระหว่างทางเดิน หรือในขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน การย้ายห้องเรียน การเหลื่อมเวลาเรียนหรือเวลาพักรับประทานอาหาร
3. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน การทำความสะอาดในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
4. ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ โต๊ะ-เก้าอี้ ในห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู ตลอดจนอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงเพียงพอ

ทั้งนี้ สำนักอนามัยจะประสานงานกับพยาบาลอนามัยโรงเรียนในทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นพี่เลี้ยง ดูแลมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นที่ปรึกษาเมื่อพบผู้ป่วยในโรงเรียน และออกสอบสวนโรคหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน

RANDOM

error: Content is protected !!