คิกออฟ โครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ตั้งเป้า ปี 66 เด็กไทย 1 ล้านคน CPR เป็น

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ร่วมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาทิ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. รวมถึงนักเรียน คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ที่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก 4 ด้าน หรือ เป้าหมาย 4 H ประกอบด้วย Head Hand Heart และ Health นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กไทยยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ควรได้รับการพัฒนา รวมทั้งปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีภาวะเครียด ซึมเศร้า ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ที่ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน พัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” จะดำเนินการทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการรอบรู้สุขภาพใน 4 ฐาน คือ 1. การกู้ชีพจรขั้นพื้นฐาน CPR 2. คัดกรองสุขภาพจิตและสารเสพติด 3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 4. ตรวจเต้านม พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ในหลักสูตร 6 ทักษะ ประกอบด้วย 1. ทักษะสุขภาพ 2. ทักษะชีวิต 3.ทักษะสังคม 4. ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม 5. ทักษะเท่าทันด้านเทคโนโลยี และ 6. ทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน

“หลังจากการ Kick Off จะเริ่มต้นอบรมครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,369 สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ล้านคน ให้มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) มีการคัดกรองสุขภาพจิตและสารเสพติด การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และดูแลตนเองตามหลักโภชนาการได้ รวมทั้งการพัฒนาครูอนามัยทุกโรงเรียน ให้มีความรู้และเป็นโค้ชดูแลด้านสุขภาวะให้เด็กนักเรียน โดยจะสร้างและปรับความรอบรู้ของนักเรียนผ่านการฝึกอบรมครูอนามัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งเฝ้าระวังให้เด็กเกิดความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป” 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!