กพฐ.ร่วมให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. แสดงความยินดีกับคณะครูดีเด่น พร้อมด้วยให้โอวาทและข้อแนะนำ แก่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. แสดงความยินดีกับคณะครูดีเด่น พร้อมด้วยให้โอวาทและข้อแนะนำ แก่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้จัดสรรทุนพระราชทานแก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนฯ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปแล้ว รวม 13 รุ่น สำหรับปี 2565 ได้คัดเลือก คัดสรร นักเรียนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 127 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 8 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 คน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 152 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. ประจำปี 2565 รุ่นที่ 14 และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 14 จำนวน 152 คน รวมถึงได้มีการคัดเลือกคณะนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 จำนวน 10 คน และครูดีเด่น จำนวน 8 คน คณะนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 – 7 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 105 คน ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!