อาชีวะ ร่วมมือ เมเจอร์ เสริมทักษะ อบรมวิชาชีพ ผลิตกำลังคนป้อนตลาดงาน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ นางสาววราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ สร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ การโรงแรม การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขณะที่ นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ลานสเกตน้ำแข็ง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในสาขาต่าง ๆ ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้แก่ การให้บริการพื้นที่เช่า การให้บริการสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์และภายในพื้นที่สาขาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมดำเนินการ ทางบริษัทจะสนับสนุนจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มลงนามความร่วมมือ

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!