นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ด้าน วธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้งแบบปกติและออนไลน์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสื่อมวลชน พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดย นายกรัฐมนตรี และครม. เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมพูดคุยกับ ตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรม และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ. จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมรูปแบบปกติ ในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง และพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและทรงคุณค่า สมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นั้น พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้ ผ่านเว็บไซต์ www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ของ กรมการศาสนา ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชวนผู้สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยในเว็บไซต์จะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ จัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาบูชา” และ ทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรมวันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พระพยอม กลฺยาโณ (พระราชธรรมนิเทศ)

อย่างไรก็ตาม นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ในส่วนภูมิภาค โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียนในรูปแบบปกติ เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละภูมิภาค

ดังนั้น วธ. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ กรมการศาสนา และหน่วยงานสังกัด วธ. วัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!