“เรียนข้ามสถาบัน” ทำได้แล้ว ความรู้ไม่จำกัดแค่ในสถาบัน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

Station Thai วันนี้ จะมาพูดถึงเรื่องของการ “เรียนข้ามสถาบัน” ที่ทำได้แล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 65 ที่ผ่านมา แต่ก็อาจจะมีน้อง ๆ นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองบางส่วน ยังไม่ทราบเรื่องนี้ Station Thai จะมาบอกเล่าให้ฟังครับ

เมื่อช่วงกลางเดือน ม.ค. 65 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียน “เรียนข้ามสถาบัน” ระหว่างสถาบันสมาชิก ของ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบัน เข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เปิดเผยว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของระบบอุดมศึกษาของไทย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถหาความรู้ในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ ได้นอกจากสถาบันที่สังกัดอยู่ ซึ่งจะทำให้ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น”

ด้าน ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. กล่าวต่อว่า “นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียน เรียนข้ามสถาบัน รวมถึงใช้หน่วยกิตของวิชาดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตสาขาวิชาที่กำลังศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสม ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย”

ทีนี้ เรามาทำความรู้จัก คำว่า “เรียนข้ามสถาบัน” กันครับ เรียนข้ามสถาบัน หมายถึง การที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เรียนบางวิชาในสถาบันอื่น และมหาวิทยาลัยยินยอมรับผลการเรียนนั้นอย่างเป็นทางการ โดยจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอย่างเป็นทางการ ออกให้นักศึกษานำไปติดต่อลงทะเบียนเรียนในสถาบันนั้น ๆ

ซึ่งการขอเรียนข้ามสถาบัน จะเกิดขึ้นในกรณีที่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้าย เพื่อให้สำเร็จการศึกษา แต่วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน คณะไม่เปิดสอน และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มหาวิทยาลัยจึงอนุโลมให้เรียนวิชานั้นที่สถาบันอื่นแทนได้

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องค้นหารายละเอียดวิชาของสถาบันอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกับวิชาที่ต้องการจะเรียน และนำไปปรึกษาหัวหน้าภาควิชา หรือ คณบดีที่นักศึกษาสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียน

รายชื่อ 25 สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. มหาวิทยาลัยพะเยา
 13. มหาวิทยาลัยมหิดล
 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 17. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 24. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการลงทะเบียน “เรียนข้ามสถาบัน” ได้ที่ graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

 

 

 

RANDOM

โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย จัดการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 1.2 แสนบาท เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 66

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!