จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนฟรี! รายวิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้าง นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จุฬาฯ เปิดคอร์สเรียนฟรี! รายวิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” ดำเนินการสอนโดย ศ.นพ.ดร.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และ คุณเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

กำหนดระยะเวลาเรียน
เริ่มลงทะเบียนเรียน 1 กันยายน 2566
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566

เนื้อหา มี 6 บทเรียน

กลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

เกณฑ์การเรียนจบ ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

แพลตฟอร์ม myCourseVille

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่องผู้ประกันตนที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เกี่ยวกับรายวิชา
วิชา ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน (Why Social Security is Vital to Us) เป็นวิชาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องการประกันตนเองที่จะได้รับจาก กองทุนประกันสังคม โดยจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา หลักการ แนวความคิดการประกันสังคม รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้าง และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหารายวิชา
เนื้อหาในรายวิชา ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน (Why Social Security is Vital to Us) ประกอบด้วย
บทที่ 1 : หลักการประกันสังคม
บทที่ 2 : ประวัติการประกันสังคม
บทที่ 3 : ประวัติการประกันสังคมไทย
บทที่ 4 : ความยั่งยืนของระบบประกันสังคม
บทที่ 5 : ประเภทของผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์
บทที่ 6 : คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 100 คะแนน ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ
1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/1Mr4P

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!