กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เรียนต่อป.ตรี – เอก ยื่นใบสมัครได้ถึง 10 มิ.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ ความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

ประเภทของทุนการศึกษา
1. ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว กสศ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมอีกครั้ง
2. ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือ หลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว กสศ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมอีกครั้ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุน
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2565
3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนและความสามารถพิเศษ
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2565 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ของสาขาที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
– เป็นผู้มีประวัติดีเด่น โดยมีหลักฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ หรือ ระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง หรือ เทียบโอน 2-3 ปี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 โดยหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อ หรือ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเดิมที่สำเร็จการศึกษา และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย ดังต่อไปนี้
– สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
– สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science , Technology , Engineering , Mathematics : STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งนี้ กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้รับทุน เพื่อคำนึงถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
6. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

การรับสมัครทุน
1. กสศ. จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนตามโครงการฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2566 เป็นต้นไป
2. ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นแบบสมัคร หรือ แบบเสนอชื่อ และเอกสารประกอบ เพื่อสมัครรับทุนการศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ของ กสศ. https://www.eef.or.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-284-4684 หรือ 02-079-5575 กด 4 หรือ Line : @973othdx

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566 ครบตามจำนวนที่ กสศ. กำหนดแล้ว กสศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการรับสมัครผู้สนใจในรอบถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่วงเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิ.ย. 66

ดาวน์โหลดประกาศ “ทุนพระกนิษฐานสัมมาชีพ” ที่  https://bit.ly/3OG85K3

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน ที่ https://bit.ly/3MyKZmg

อ้างอิงจาก https://bit.ly/45vCH74

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!