พีไอเอ็ม ร่วมมือ สถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ยกระดับการเรียนการสอน พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการอาชีวศึกษา 20 สถาบันทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 20 สถาบัน ร่วมลงนามสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติ และปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยแนวทางความร่วมมือมีเจตนารมณ์ขับเคลื่อนศักยภาพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทุกฝ่าย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะการลงมือทำอย่างมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับรูปแบบ Work-based Education ของ พีไอเอ็ม เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า พีไอเอ็ม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ถือเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันละกัน ผู้เรียนที่อยู่ในสายนี้เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาไทย ที่เราต้องช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมให้ก้าวหน้ามากขึ้น สร้างคนที่คิดเป็น ทำเป็น และเป็นคนดี โดยต้องติดอาวุธ 3 ประการ คือ อาวุธทางทักษะฝีมือ อาวุธทางภูมิปัญญา หรือ องค์ความรู้ และอาวุธทางคุณธรรม พร้อมทั้งต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก อาทิ เทคโนโลยี เฮลท์แคร์และการแพทย์ การเงิน ฯลฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญแก่ลูกศิษย์ของเรา สำหรับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้รอบด้านมากขึ้น และขยายโอกาสไปในทิศทางอื่น ๆ อีกหลายมิติต่อไป

ทางด้าน คุณนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สถาบันการอาชีวศึกษา 20 สถาบัน ได้รับเกียรติจาก พีไอเอ็ม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิทยาการเทคโนโลยี คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในนามตัวแทนของสถาบันการอาชีวศึกษา 20 สถาบัน ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2565 พีไอเอ็ม ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Up Skill สาขาโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1 อบรม Business Model Canvas ให้กับนักศึกษาปวส. สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 2 รุ่น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!