อาชีวะ ลุยพื้นที่ EEC เดินหน้าสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ มุ่งผลิตแรงงานคุณภาพรองรับสถานประกอบการจีนในพื้นที่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 66 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงพื้นที่ EEC ขับเคลื่อนสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ชูอาชีวะระบบทวิภาคี และกลไกสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) สร้างความเข้าใจสถานประกอบและสถานศึกษาอาชีวะเขตพื้นที่ EEC เพื่อผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของสถานประกอบการจีน ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง ณ บริษัท Xtron Air นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โดยมี นางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานธุรกิจและบริการ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นผู้แทนร่วมประชุมหารือ จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ และศึกษาดูงานภาคประกอบการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จังหวัดระยอง

นางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวในโอกาสร่วมประชุมหารือว่า ตนได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนการประชุม ซึ่ง สอศ. มีความยินดี ชื่นชม และเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษา ระบบการอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีขีดความสามารถสูงในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ และผู้นำด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาการศึกษา การอาชีวศึกษา และความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นต้นแบบให้ สอศ. เรียนรู้และประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อไป

ซึ่งจากการจัดตั้งสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่มีพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สอศ. ซึ่งมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนอยู่ทั่วประเทศกว่า 900 แห่ง และมีจำนวนนักศึกษาอาชีวศึกษาในระบบกว่า 1,000,000 คน มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นการเฉพาะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในเขต EEC และนอกเขต

ด้าน Zhao meng zi รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Xtron Air กล่าวว่า บริษัท Xtron Air เป็นบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ บริษัทผู้ประกอบและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศครบวงจร ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ บริษัทจะขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะครอบคลุมขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาเหนือ โดยในส่วนของบุคลากรคาดว่าจะมีความต้องการมากกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานระดับเบื้องต้น เช่น หัวหน้างาน, ช่างเครื่อง , ผู้ตรวจสอบ และงานด้านเทคนิคที่สำคัญ การจัดหาบุคลากรเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ ในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทที่สามารถพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับตัวแทนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือกันในอนาคต หวังว่าจะสามารถสร้างช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ และผู้มีความสามารถที่มีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระดับสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จังหวัดระยอง จำนวน 3 คู่ความร่วมมือ
– Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd. กับ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
– New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd. กับ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
– Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd. กับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!