สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023″ ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. (itd) จัดประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023″ ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 

วัตถุประสงค์

เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

กำหนดการกิจกรรมการประกวด

ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เข้ารับการอบรมกับ ITD ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

ส่งผลงานรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่14 – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

– นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี (พิจารณาอายุ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

– เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย

– รับสมัครเป็นประเภทบุคคลเท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร และการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก (คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน)

หลักฐานการสมัคร (ให้นำส่งหลักฐานการสมัคร รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)

1. ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.itd.or.th

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิในผลงานส่งเข้าประกวด

4. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้เข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก คลิปวิดีโอ 2 คลิป ดังนี้

1. คลิปแนะนำตัวผู้สมัคร เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที ผู้สมัครต้องแนะนำประวัติส่วนตัว อาทิ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา การทำงาน โดยต้องถ่ายให้เห็นผู้สมัครแบบเต็มตัว และเห็นใบหน้าชัดเจน

2. คลิปวิดีโอผลงาน ภาษาไทย ในหัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง Covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ความยาว ไม่เกิน 3 นาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยในคลิปต้องมีคำโปรยแนะนำคลิป (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้ายคลิป (End credit) สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต (อาทิ Film Production , 2D&3D Animation , Motion Graphic เป็นต้น)

กำนดการและวิธีการส่งหลักฐานและผลงาน

1. ส่งหลักฐานการสมัคร จัดส่งรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th

2. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th โดยคลิปวิดีโอส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ

เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน รายละเอียดการอบรมดังนี้

– ภาคเช้า อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ITD และความรู้เกี่ยวกับการค้าในยุคดิจิทัล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

– ภาคบ่าย อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่อง เทคนิคในการนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล ให้น่าสนใจไม่ตกเทรนด์ และการสร้าง Content Online

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ คลิปวิดีโอ 1 คลิป ดังนี้

1. ผู้เข้าประกวดต้องใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม พร้อมทั้งเลือกบทความวิชาการ (ตามที่ ITD กำหนด) จำนวน 1 บทความ นำมาตีความ และผลิตเป็นผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ITD กับการค้าระหว่างประเทศในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ”

2. วิดีโอผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคำโปรยแนะนำ (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้าย (End credit)

3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

4. วิดีโอผลงาน มีความยาว 1-3 นาที และต้องมีความละเอียดไฟล์แบบ Full HD (1,920×1,080 pixels) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th โดยจัดส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องขึ้นนำเสนอ (Present) ผลงานวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศ (รอบที่ 2) ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที

รางวัล (ไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 25,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 15,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

– สิทธิพิเศษอื่น ๆ
ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ร่วมงานกับ ITD พร้อมรับค่าตอบแทนมูลค่ารวม 50,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดละ 10,000 บาท) โดยต้องร่วมเป็นตัวแทนของ ITD ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของ ITD ผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผ่านการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ Influencer ปฏิบัติงานอื่น ๆ เงื่อนไขตามที่ ITD กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ชนะเลิศมีเหตุให้ไม่สามารถร่วมงานกับ ITD ได้ ITD ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในอันดับอื่น ๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่ https://bit.ly/3TxVY26

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิโลบล ปางลิลาศ E-mail : itdnext@itd.or.th โทร. 02-216-1894 ต่อ 137 หรือ 065-056-2954

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3K0p9YN

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!