ศธ. ปลื้ม เด็กไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้ารางวัลคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เวทีนานาชาติ ยกย่องเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลฯ ในวันนี้ เปรียบเสมือนการรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังจะได้รับการพัฒนาให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตนขอแสดงความชื่นชมต่อนักเรียนทุกคน รวมถึงผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ อีกทั้งคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้เกิดความสำเร็จอย่างในวันนี้

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแข่งขันทางวิชาการและการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. นั้น ประกอบด้วย “โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ” ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Mathematics Competition Committee) ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จึงมอบให้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศไทย ได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยจำแนกกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละปี ออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต รอบสอง ระดับประเทศ จำนวน 39 ศูนย์สอบ และรอบสาม ระดับนานาชาติ โดยประเทศที่มีความพร้อมจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2565 ยังคงใช้การแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMC : EMIC 2022) นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 16 คน การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IMC : WYMIC 2022) นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 16 คน และ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2022) นักเรียนไทยได้รับรางวัล จำนวน 24 คน

ในส่วนของ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์” ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติให้ สนก. ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Projects) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2565 มีครูและนักเรียนส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 289 โครงงาน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และ รอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลาการศึกษา และในปี พ.ศ. 2565 มีครูและนักเรียน ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 16 คน

ทางด้าน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ สช. กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ASMOPSS 2022) นี้ โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ASMOPSS) ติดต่อกัน 2 ปี และในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิดได้ ร่วมกับ บริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ Asian Science and Mathematics Oylmpiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS ดำเนินการคัดเลือกและส่งนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนักเรียนจากทั้งประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เข้าร่วมการแข่งขัน มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 คน และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 35 รางวัล ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม และในวันนี้มีนักเรียนมารับรางวัล จำนวน 29 คน

RANDOM

error: Content is protected !!