“โรงเรียนดีมีทุกที่” เดินหน้าสร้างพื้นที่พลังบวก ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใน กทม.

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว สำหรับ “โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่” จัดขึ้นโดย มูลนิธิเอเชีย โดยการสนับสนุนของ สถานทูตออสเตรเลีย , มูลนิธิอานันทมหิดล และความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. , สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กทม. โดยในปีนี้ได้นำเสนอในประเด็นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ในเขต กทม. ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการฯ ที่ รร.สามเสนนอก เขตดินแดง , รร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา และ รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง โดยล่าสุดได้มีการจัดทำโครงการฯ ขึ้นที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับอนุบาล-ป.6 มีนักเรียนภายใต้การดูแลกว่า 4,700 คน

ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) เขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดูในเรื่องความถนัดและความชอบของนักเรียนเป็นหลัก บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ยังเน้นในเรื่องการเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีการผลิตสื่อการสอนที่แตกต่างกันตามวัยของเด็ก การบริหารจัดการที่ดี และจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

สำหรับเรื่องการอ่านออกเขียนได้นั้น มีความจำเป็นมาก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเด็กสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต ดังนั้น การอ่านจึงเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้น ป.1 เมื่อโตขึ้นชั้น ป.2-ป.6 ก็จะเพิ่มเป็นอ่านคล่อง เขียนคล่อง , การอ่านรู้เรื่อง, สามารถอ่านและจับหรือ สรุปใจความได้ มีการทดสอบทุกปี ทั้งจากทางโรงเรียน และภายใต้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการรักการอ่าน ซึ่งสนับสนุนโดย กทม. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย กิจกรรมโลกนิทาน , สำนวนชวนอ่าน , สนามหญ้าชวนอ่าน มีการส่งเสริมฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหมากล้อม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้เด็กได้รู้จักวางแผน วิเคราะห์ มีความคิดที่ละเอียดและสร้างสรรค์ ในด้านการเรียนการสอนนอกจากวิชา 8 กลุ่มสาระ ที่ได้เรียนแล้ว ยังได้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการสอนวิธีการทำสบู่สมุนไพร , กลุ่มสาระการงาน สอนการทำลูกชุบ , กลุ่มพละศึกษา มีการสอนมวยไทย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สอนให้เด็กได้คิด และส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อไปถึงอาชีพในอนาคตได้

ในด้านคุณครูเรามีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กนักเรียนชั้น ป.6 มีผลการสอบ O-Net ในระดับประเทศ ผ่านเป็นปีที่ 10 และมีนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก นอกจากงานด้านวิชาการแล้วยังมีการทำงานเชิงรุก คือ สอนทั้งในด้านวิชาการ และอบรมค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดีและคนเก่งของประเทศชาติในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือจากผู้ปกครอง ที่ได้ทำให้การบริหารงานโรงเรียน , การจัดการเรียนรู้ของครู และตัวนักเรียนนั้นมีคุณภาพ เพราะการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบไปด้วย ผู้บริหาร , คุณครู , นักเรียน และผู้ปกครอง

ด้าน ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การอ่านออกเขียนได้นั้น เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ ถ้าพื้นฐานดีเด็กจะสามารถเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น การที่ ผู้อำนวยการ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสามารถนำมาเสนอเป็นกิจกรรมของนักเรียนถือเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ , ทำน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงร้านกาแฟ ที่ได้ให้นักเรียนมาฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นพื้นฐานอาชีพ ทำให้เขารู้ค่าของเงิน และสามารถพึ่งพาตัวเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างพื้นที่พลังบวก และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนด้วย

ผู้สนใจ “โครงการโรงเรียนดีมีทุกที่” ปี 2566 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : โรงเรียนดีมีทุกที่ หรือ เข้าชมจาก Youtube รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอน โรงเรียนดีมีทุกที่ สร้างพื้นที่พลังบวก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD สอบถามเพิ่มเติม โทร. 062-734-1267

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!