สช. ร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ เปิดรับสมัคร “ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” ปีที่ 5 รับสมัคร 10 ก.พ. – 10 มี.ค. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ยะลา, สพม.ปัตตานี และ สพม.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ การเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน และพัฒนาทักษะชีวิตการทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โดยเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมค่าย ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ในวันที่สมัคร และวิชาคณิตศาสตร์ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ในวันที่สมัคร เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา (เฉพาะอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพม.ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้ 1 วิชา เท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการฯ วันที่ 17 มีนาคม 2566

สนามสอบ กำหนดจัดขึ้น 5 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดยะลา (โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา)
จังหวัดปัตตานี (โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี)
จังหวัดนราธิวาส (โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส)
จังหวัดสตูล (โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล)
จังหวัดสงขลา (โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายที่ 1 ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2566 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.opec.go.th/news/detail/834

สำหรับค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ได้กำหนดจัดขึ้น 3 ค่าย ได้แก่

ค่ายที่ 1 จำนวน 3 ศูนย์ (ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 40 คน รวม 480 คน
ค่ายที่ 2 จำนวน 1 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 1) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 30 คน รวม 120 คน
ค่ายที่ 3 จำนวน 1 ศูนย์ (คัดเลือกจากค่าย 2 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 – 7) 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ สาขาวิชาละ 7 คน รวม 28 คน

ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 ค่ายที่ 2 และค่ายที่ 3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเอกสาร ผู้มีสิทธิเข้าค่ายที่ 1 ค่ายที่ 2 และค่ายที่ 3 ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ที่สอบได้คะแนนมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 7 ของแต่ละวิชา ในการอบรมค่ายที่ 2 จะได้รับประกาศนียบัตร และได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล และมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่าย 3 และผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายที่ 2 มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตรงในบางคณะและบางสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกรณีพิเศษหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!