ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2566 หัวข้อ “พิชิตวิกฤติโลกรวน” หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญร่วมประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ปัญหาเชิงอนาคตวิกฤติโลกของเราเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ “พิชิตวิกฤติโลกรวน” Science for Climate Crisis รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อการประกวด
“พิชิตวิกฤติโลกรวน” Science for Climate Crisis

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
– ประเภทของผู้ส่งผลงานแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุระหว่าง 6 – 19 ปี
2. ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดอายุ
– ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูที่ปรึกษา ในทุกกรณี

เงื่อนไขการส่งผลงาน
– ภาพวาดที่สื่อความหมายของจินตนาการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงอนาคต
– เขียนบรรยายประกอบภาพวาด เพื่อสื่อความหมายของจินตนาการ
1. ไม่ให้เกิดวิกฤติโลกรวนได้อย่างไร
2. หากเกิดวิกฤติโลกรวนแล้วจะแก้ไขอย่างไร
3. เกิดแล้วจะอยู่ร่วมกับวิกฤติโลกรวนได้อย่างไร
* เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง *

ประเภทของผลงาน
– วาดภาพบนกระดาษวาดเขียนสีขาว ขนาดมาตรฐาน A3 เท่านั้น (ไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ)
– วาดภาพบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต เป็นต้น (ไม่จำกัดซอฟต์แวร์ที่ใช้)
– ภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชัน (ไม่จำกัดซอฟต์แวร์ที่ใช้)
– ส่งผลงานได้ไม่เกิน คนละ 1 ชิ้นงาน
– ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 10 ชิ้นงาน รวมทุกประเภทแล้ว โดยกรอกข้อมูลพร้อมอัปโหลดผ่านระบบออนไลน์ (โดยใช้ไฟล์ภาพที่ชัดเจน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB หรือ สแกนเนอร์ ความละเอียดอย่างน้อย 300 DPI โรงเรียนที่ส่งผลงานภาพวาดมากกว่า 10 ชิ้นงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะตัดสิทธิ์งานทั้งหมด
– ส่งผลงานฉบับจริงไปยัง กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3DNetsU

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!