สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ชิงทุนรัฐบาล “ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21” ปี 2566 เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. ถึง 29 ก.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21” (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. ถึง 29 ก.ย. 2566

1. ทุนที่รับสมัคร

ทุนฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (Full Time) ที่ได้รับ Certificate และฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite) หรือ ฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite) และออนไลน์ ที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการฝึกอบรม แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จำนวน 20 ทุน โดยมีกรอบเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังนี้
(1) การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)
(2) การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)
(3) การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future)
(4) การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)
(5) การบริหารจัดการภาครัฐ
(6) การบริหารเชิงกลยุทธ์
(7) Digital Transformation
(8) ภาวะผู้นำ

2. ข้อผูกพันในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหาร (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว) ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งอายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร หรือ

3.2 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว) ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร

3.3 หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษา หรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร

3.4 กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า 1 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

3.5 กรณีสละสิทธิการรับทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) จะไม่สามารถสมัครรับทุนดังกล่าวได้อีกในปีงบประมาณเดียวกัน

3.6 มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

3.7 มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหลักสูตรปกติ (Full Time) ที่ได้รับ Certificate และฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite) หรือ ฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite) และออนไลน์ภายใต้กรอบเนื้อหาวิชาที่กำหนด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรมต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการฝึกอบรม แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์

4. การรับสมัครคัดเลือก

4.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

4.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ให้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครได้

4.3 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนการสมัคร ดังนี้
(1) หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในกรอบเนื้อหาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมทั้งแนบโครงร่างหลักสูตร (Course Outline)
(2) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) จากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

4.4 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) ดำเนินการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก“ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
(2) ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register Account) โดยเลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.)
(3) เข้าสู่ระบบ (Log in)ในหน้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) โดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
(4) เลือก “สมัครเพื่อขอรับทุน” กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครให้ครบถ้วน และกด Submit
(5) Upload เอกสารการสมัคร ตามข้อ 4.3 ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Publish) เมื่อส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเอกสารการสมัครใด ๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสารการสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสารเดิม และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม่เท่านั้น การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 4.3 เข้าสู่ระบบ (Publish) แล้วเท่านั้น

4.5 สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และหลักฐานของผู้สมัคร (มิใช่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้สมัครทราบทางระบบรับสมัครภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลข 02-547-1955 ในเวลาราชการ การรับสมัครจะถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งเข้าสู่ระบบ (Publish) หลังวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 24.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม่ได้รับการพิจารณา

4.6 ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสารและหลักฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วน จะได้รับการจัดลำดับ (First Come First Serve) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่าวจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 4.3 และแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกซึ่งพิมพ์ได้จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไปที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุนศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ กลุ่มงานสารบรรณสำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ กรณีที่ผู้สมัคร Upload เอกสาร และหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครดังกล่าวยังประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน จะต้องยกเลิก เอกสารการสมัครเดิม โดยผู้สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้าสู่ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เลือก “ยกเลิกเอกสารการสมัคร” และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม่

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ“ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทราบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย

6. เงื่อนไขการรับทุน

6.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามที่สัญญากำหนด

6.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญารับทุน

6.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนการฝึกอบรม

6.4 ผู้ได้รับทุนเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว จะต้องจัดทำรายงานสรุปการเรียนรู้ และคลิปวีดิทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์ให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการอบรมและเดินทางกลับถึงประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3XaSVh3

RANDOM

error: Content is protected !!