มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ให้ทุน ป.ตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัคร 15 ม.ค. – 15 ก.พ. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ทุนการศึกษา ของ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

– ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

– ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด

– สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

สำหรับปีการศึกษา 2566 มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะ ดังต่อไปนี้

– คณะพยาบาลศาสตร์ / สหเวชศาสตร์ * 2 ทุน

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 4 ทุน

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน

– กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ** 4 ทุน

* คณะสหเวชศาสตร์ รวมถึง – คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี

** กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง – คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร / เทคโนโลยีการเกษตร / ผลิตกรรมการเกษตร / วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

การสมัครขอรับทุน

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 15 ก.พ. 66

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้น ๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ และมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

ทุนและการให้ทุน

– ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าทุนละ 40,000 บาท ต่อปี

– มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ให้ทุนโดยตรงแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด)

ขั้นตอนการขอรับทุน

1. ผู้สมัครขอรับทุนระดับอุดมศึกษาของมูลนิธิฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริญญาตรี และต้องมีผลการเรียน ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษา

– หรือ เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ สมัครรับทุนเพื่อศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ในทุกภาคการศึกษาของ 3 ปีที่ผ่านมา (รวมผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ แล้วแต่กรณี)

– สอบเข้าศึกษาในสาขา / ภาควิชาที่ตั้งใจในมหาวิทยาลัยของรัฐ

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ทุน กยศ. ไม่นับเป็นทุนการศึกษา)

– ไม่เคยได้รับปริญญาอื่นในระดับอุดมศึกษา

– ไม่เป็นนักศึกษาย้ายคณะ / ภาควิชา หรือสถาบันการศึกษา

– ผู้รับทุนจะถูกพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครรับทุนทั้งหมด และต้องศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยตามที่แจ้งในใบสมัครรับทุนเท่านั้น (ทุนจะถูกยกเลิกหากมีการเปลี่ยนแปลงคณะหรือสถาบันการศึกษา)

2. นักเรียน / นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และกรอกใบสมัครดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ และจัดส่งให้มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

3. มูลนิธิฯ เปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบโดยตรง และบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

การเบิกจ่ายทุน

– มูลนิธิฯ โอนเงินทุนเข้าบัญชีนักศึกษาที่ได้รับพิจารณา ให้ทุนปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท ในต้นปีการศึกษา
การโอนครั้งแรก – เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับหลักฐานยืนยันการเข้าศึกษาในสถาบันและสาขา/ภาควิชา ที่นักศึกษาแจ้งในใบสมัครรับทุน พร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี

– การโอนครั้งต่อ ๆ ไป – ต้นปีการศึกษา (ภาค 1) เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ 2 และรายงานประจำปี ภายใน 2 เดือน หลังปิดภาคเรียนที่ 2

– การโอนครั้งต่อ ๆ ไป – ต้นภาคการศึกษาที่ 2 เมื่อได้รับผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป

– ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://cefoundation.or.th/node/78

ที่อยู่มูลนิธิฯ : มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร 02-819-3137

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3fWcaLf

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!