สพฐ. รุดลงพื้นที่จ.อยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เตรียมหนุนงบซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำลด

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หลายแห่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ สพป.อยุธยา เขต 2 ได้รับรายงานว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดความเสียหายมากที่สุด อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้กำชับในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการ กพฐ. จึงได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย มอบสิ่งของช่วยเหลือพร้อมทั้งพบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียน บ้าน และวัด

จากการลงพื้นที่ สพป.อยุธยา เขต 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565) มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจำนวน 16 โรงเรียน มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 378 คน แต่ยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทุกโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ด้วยการเรียนแบบผสมผสานในรูปแบบ ON Site, On Hand, On Demand และ Online ซึ่งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทุกโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ความเสียหายทั้งหมดจากอุทกภัย ยังไม่สามารถประเมินได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง สพป.อยุธยา เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยม และดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว โดยร่วมกับ สพฐ. ส่วนกลาง ในการจัดกล่องยังชีพให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 200 กล่อง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ โรงเรียนวัดตะกู อ.บางบาล เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด อาคารเรียนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากวัดตะกู อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัด เป็นห้องเรียนชั่วคราวให้นักเรียนได้เรียนหนังสือแบบ On Site ทำให้เด็กไม่ขาดการเรียนรู้ ในการนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะทำงานได้มอบกล่องยังชีพ จำนวน 93 ชุด ให้กับนักเรียน รร.วัดตะกู 51 คน รร.วัดอินทาราม 42 คน จากนั้นเดินทางไปตรวจสภาพน้ำท่วมที่ โรงเรียนวัดกอไผ่ อ.บางบาล พร้อมมอบกล่องยังชีพให้นักเรียน รร.วัดกอไผ่ จำนวน 51 คน และเดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางกะทิง อ.เสนา เพื่อตรวจสภาพน้ำท่วม และมอบกล่องยังชีพ จำนวน 52 กล่อง ให้กับนักเรียน รร.วัดบางกะทิง 14 คน นักเรียน รร.วัดประดู่โลกเชษฐ์ 24 คน และนักเรียน รร.วัดบันไดช้าง 14 คน ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ได้รับความเสียหายบางส่วน มีอาคารเรียนใต้ถุนสูงจึงสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้

นางเกศทิพย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ ว่า รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู และสถานศึกษาในหลายพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้กำชับให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ พบว่า ทางโรงเรียนและเขตพื้นที่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างดี มีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานด้านสาธารณภัยในพื้นที่ รวมถึงประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนใกล้เคียง หากเกิดเหตุขึ้นกับนักเรียนหรือบุคลากร พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. รับทราบทันที

 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!