ศธ. หนุนโครงการอบรม “หมอดินอาสา 4.0” ต่อยอด รร.เกษตรอินทรีย์-หมอดินน้อย

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา กล่าวรายงานว่า โครงการหมอดินอาสา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เริ่มจากการแต่งตั้งเกษตรกรที่สนใจงานด้านการพัฒนาที่ดิน และมีความสมัครใจเป็นอาสาสมัครกรมพัฒนาที่ดิน โดยตอบแทนเป็นลักษณะของงานโครงการให้ได้รับการสนับสนุนเป็นลำดับต้น ๆ เช่น บ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ธนาคารน้ำหมัก แปลงจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning By Agri-Map) การตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นต้น ซึ่งบทบาทของหมอดินอาสาจะเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดิน และแก้ไขปัญหาดินในระดับพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสาอยู่ทั่วประเทศกว่า 77,000 คน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และ หมอดินอาสาประจำจังหวัด

โดยเป้าหมายการอบรมหมอดินอาสานั้น เพื่อให้หมอดินอาสาได้รับความรู้ด้านการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของดิน รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Agri-Map Mobilie, Organic Zoning, กดดูรู้ดิน, LDD Zoning, LDD Soil Guide, คุยกับน้องดินดี, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังหมอดินอาสาทุกระดับ เพื่อให้หมอดินอาสามีพื้นฐานความรู้ และก้าวไปสู่การเป็นวิทยากร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนนำความรู้ไปพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง Coding เพื่อก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ต่อไป

ในส่วนหมอดินอาสา ของ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,019 ราย และยังต่อยอดอบรมให้ความรู้ การดำเนินงานของโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ และหมอดินน้อยกับโรงเรียนที่มีแผนและเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 25 โรงเรียน ในอำเภอสีคิ้ว โดยในการอบรมครั้งนี้ มีหมอดินอาสาอำเภอสีคิ้ว จำนวน 120 ราย อำเภอสูงเนิน จำนวน 70 ราย ครูโรงเรียนเป้าหมายเกษตรอินทรีย์ และหมอดินน้อย จำนวน 25 โรงเรียน ยุวหมอดินที่เป็นนักศึกษา ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จำนวน 100 ราย เกษตรกรรับมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอำเภอสีคิ้ว จำนวน 45 ราย

ด้าน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หมอดินอาสาล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ที่ยอมสละเวลาของตนเอง มาทำงานให้กับส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เผยแพร่งานด้านการพัฒนาที่ดิน ประสานงานส่งข่าวสารและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ตลอดจนเป็นหมอดินที่สามารถวิเคราะห์ดินภาคสนามได้ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายการยุติความยากจน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ควบคู่กับ การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร การขจัดความอดอยาก และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 

RANDOM

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ยึดคืนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีผลใช้บังคับแล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 21 ก.พ.2566

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!