กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในโครงการ สร้างสรรค์ไทย 2 ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” โครงการ สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai) ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม
3. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
หมายเหตุ: อายุนับวันสิ้นสุดการรับผลงาน

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1. งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 10 มกราคม พ.ศ. 2566
3. เปิดรับผลงาน วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. 2566
4. อบรมออนไลน์แนวทางสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์ไทย 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
5. งานประกาศผลการประกวด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

1. ผู้สมัครร่วมโครงการอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เกินกำหนดภายในวันปิดรับสมัครผลงาน
2. สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม โดยสมาชิกภายในทีมต้องมีอายุตามกฎระเบียบข้อ 1
3. ไม่จำกัด เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา และสัญชาติ

เงินรางวัล

ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– ชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
– ชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
– Popular Vote จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3jiARmk

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3HMJJuY

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3FwWh6I

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!