มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ให้ทุนป.ตรี ในประเทศ หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง 31 ส.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา โดยการคัดเลือกนักเรียนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565

ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 40,000 บาท
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ขณะขอทุน ผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษา ก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 / กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือ จะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต
6. ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตภัทร ศิริสรรพ์ โทร. 064-789-9188 หรือ อีเมล pat@amchamthailand.com

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!