รร.มหิดลวิทย์-ภาคีเครือข่าย เดินหน้า คัดเลือกนักเรียนทุนวิทย์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2566

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนในโครงการทุนเรียนฟรีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2566 เพื่อเฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต สร้างนักวิจัยและนวัตกร ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลทุกแห่งเข้ารับมอบนโยบาย ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จภ.) 12 แห่ง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 19 แห่ง สถาบันโคเซ็น สจล. สถาบันโคเซ็น มจธ. และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 10 แห่ง

ในการนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ต้องพัฒนาให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยกระดับไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในปี พ.ศ. 2580 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และต้องมีการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีพื้นฐานองค์ความรู้และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

“การพัฒนาเด็กต่อจากนี้ไป ขอเน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่า ต้องเปลี่ยน STEM เป็น STEAM โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ A-Art of Living นั่นหมายถึง เด็กต้องเข้าใจและมีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างเด็กที่เก่งอยู่แล้วให้เป็นคนดี ภูมิใจในความเป็นไทย ไม่เก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ฝากให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษด้วย” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้าน ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์​ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ เอ็มวิทย์ (MWIT) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักในระบบการสอบคัดเลือกเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการสำคัญของรัฐบาล

ในปีการศึกษา 2566 มีทุนเรียนฟรีในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 3,148 ทุน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240 ทุน, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง 1,728 ทุน, โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 19 แห่ง 900 ทุน, สถาบันโคเซ็น สจล. 144 ทุน, สถาบันโคเซ็น มจธ. 96 ทุน และโครงการ พสวท. 40 ทุน ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ศึกษาข้อมูลและสมัครสอบได้ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ที่ เว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกโครงการมาประชุมกำหนดแผนงานหลักและแผนสำรองร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.3 ได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครและสอบคัดเลือกทั้งรอบแรก และรอบสอง อย่างเป็นระบบ โดยการสอบรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบผ่านระบบการจัดสอบของ MWIT ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และทุกโครงการจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 จากนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละโรงเรียน หรือโครงการ สามารถยืนยันและเข้าสอบรอบสองของโครงการต่าง ๆ ได้ สำหรับโครงการ พสวท. (40 ทุน) จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง และกำหนดการประกาศผลสอบ และมอบตัวในลำดับถัดไป ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าว

RANDOM

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

มติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2566 เห็นชอบอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังครูในรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตั้งใหม่ 6 แห่ง รวม 462 ตำแหน่ง พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) การพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นความผิดร้ายแรงมาก ลงดาบไล่ออกจากราชการทันที

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!