อว. เปิดรับสมัครทุนวิจัยโครงการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2566-2567

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ รัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) จัดส่งทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) ไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสแกนเอกสารทั้งหมด ส่งไปที่อีเมล wannee.k@mhesi.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราลงรับ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือจัดส่งด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. กรณีสแกนเอกสารส่งทางอีเมล ขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 8 ชุด ทางไปรษณีย์ไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 5 วันทำการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะพิจารณาใบสมัครที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น และจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ไปยัง อว. และผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายฝรั่งเศสจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส ผ่านระบบออนไลน์ของฝ่ายฝรั่งเศส ที่เว็บไซต์ www.campusfrance.org/fr/siam หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งข้อเสนอโครงการเพียงฝ่ายเดียว จะถือว่าการสมัครไม่ครบถ้วน และไม่ได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สมัครโครงการต้องส่งหนังสือแนะนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดประกอบการสมัครด้วย  โดยส่งมาที่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เช่นกัน

ศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โทร. 02-610-5423 อีเมล wannee.k@mhesi.go.th

 

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!