Day: November 22, 2022

มจธ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” รับสมัครทางออนไลน์ ถึง 14 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering หรือProcess Engineering) 2) มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมเคมี 3) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีด้าน Plant Design / Chemical Process หรือ Process simulation เพื่อส้งเสริมการทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผลิตผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารชั้นนำ 4) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ TETET ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 (สามารถยื่นเพิ่มเติมภายหลังจากได้รับคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานภายใน 1 ปี) 2. อัตราเงินเดือน และ สวัสดิการ 2.1 อัตราเงินเดือน …

มจธ. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” รับสมัครทางออนไลน์ ถึง 14 ธ.ค.นี้ Read More »

“ไทยยาซากิ” สานฝันการศึกษา มอบทุนและอุปกรณ์การเรียน รร.บ้านพุกระโดน ที่จ.พิษณุโลก

สหภาพแรงงานสายไฟฟ้ายาซากิและในเครือ ร่วมกับ บริษัทเครือไทยยาซากิ จัดกิจกรรม “สานฝันเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 23 ปี 2565” โรงเรียนบ้านพุกระโดน สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบทุนการศึกษา จำนวน 47,500 บาท ทุนอาหารกลางวัน 20,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี นายสุรกิต ศรีคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 น.ส.นันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพุกระโดน รับมอบ

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันชิงทุน ก.ล.ต. ประจำปี 2566 หมดเขตรับสมัคร 28 ธ.ค. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอความร่วมมือจาก สำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ทุน 2. ข้อผูกพันในการรับทุน 2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินที่สำนักงานได้จ่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคำนวณจากระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานให้สำนักงานคืนสำนักงาน และต้องจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนสองเท่าของเงินทั้งหมด หรือตามส่วนที่สำนักงานให้ผู้ได้ทุนชดใช้ดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่สำนักงานด้วย 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 3.1 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ – เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) – ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน …

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันชิงทุน ก.ล.ต. ประจำปี 2566 หมดเขตรับสมัคร 28 ธ.ค. นี้ Read More »

อาชีวะคุมเข้มพนันฟุตบอลในสถานศึกษา หากพบครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กระทำผิดพร้อมลงดาบทันที

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข มีความปลอดภัยจากความรุนแรง ยาเสพติด และการพนันทุกรูปแบบ ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2565 ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ดูฟุตบอลโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา อยากเล่นกีฬาฟุตบอลให้เก่ง และได้ประโยชน์จากการรับชมการแข่งขัน ซึ่งการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ออกประกาศมาตรการต่าง ๆ ไว้หลายอย่าง เช่น ให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน …

อาชีวะคุมเข้มพนันฟุตบอลในสถานศึกษา หากพบครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กระทำผิดพร้อมลงดาบทันที Read More »

error: Content is protected !!