อาชีวะ เร่งผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่า เทคโนโลยีของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ส่งผลต่อการเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวที่จะต้องยกระดับการพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น เรื่องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบยานยนต์ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงหลังการขาย รวมทั้งการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระบบนิเวศ (Eco system) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น การผลิตมอเตอร์ ระบบควบคุม และแบตเตอรี่ เป็นต้น ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เกิดการผลิตและสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายในประเทศ ไม่ว่าจะสนับสนุนการผลิต หรือมาตรการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ ล้วนบ่งบอกว่ากระทรวงศึกษาต้องเร่งสร้างและพัฒนาทักษะกำลังแรงงานอาชีวศึกษาให้ทันเทคโนโลยี เพื่อรองรับและตอบโจทย์การเป็นแรงงานอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต

ด้าน ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการและได้ขับเคลื่อนเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว สำหรับการประชุมวันนี้ที่ประชุมมีมติในการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการทำงานในระยะแยก คือ ประเด็นที่ 1 การสร้างการรับรู้ กับประชาชนเรื่องการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเด็นที่ 2 การดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ประเด็นที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ประเด็นที่ 4 การจัดทำฐานข้อมูล Demand, Supply และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 5 การพัฒนากำลังคน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยจัดทำหลักสูตร Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill และ ประเด็นที่ 6 การจัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในงาน OVEC EV Expo ซึ่งจะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ภายในธีมของการจัดงานที่เน้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ผลิตภายในประเทศ ผ่านฝีมือของครู นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษา เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ และ การแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

ขณะที่ ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ และ ดร. ธงชัย จินาพันธ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายข้อบังคับและมาตรฐาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวสรุปว่า วันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญที่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในหลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยความร่วมมือในการจัดการศึกษา ในรูปแบบทวิภาคีร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับในการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพสูง และขอชื่นชม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถ พัฒนาทักษะช่าง ทักษะวิศวกรรม และเป็นการสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเองในประเทศ และในอนาคตการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนี้ จะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างผลกระทบกับอีกหลายมิติ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อาชีวศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

RANDOM

error: Content is protected !!