รัฐบาล เตรียมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสื่อบันเทิง หนุนมาตรการลดหย่อนภาษีจูงใจเอกชนร่วมขับเคลื่อน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน (soft power) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)  โดยที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ  บูรณาการความร่วมมือกับ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ ดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สากลผ่านงานศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน (soft power) เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ ความรักและความสามัคคีของคนในชาติ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลเตรียมปรับวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ส่งเสริมการใช้ soft power จากผู้สนับสนุนมาเป็นผู้ลงทุน และส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศในระยะยาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน (soft power) ซึ่งมุ่งเน้นดำเนินการ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย โดยพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตผลงานให้แก่ต่างประเทศ ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงต่างประเทศ  และพัฒนาด้านต่างๆ เช่น  บุคลากร ธุรกิจสื่อบันเทิง เนื้อหา เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และหลักสูตรผลิตบุคลากร และกลไกสนับสนุนของรัฐบาล และ ส่วนที่สอง การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่สื่อบันเทิงไทย  ธุรกิจสินค้าและบริการ องค์กร สถาบัน เพื่อการต่อยอดทุนและส่งเสริมทางการตลาด ภาพลักษณ์ และแคมเปญของตนเองโดยใช้ soft power เช่น อาหารไทย ผ้าไทย รวมทั้งกำหนดภาพลักษณ์ หรือแบรนด์ประเทศ (Nation branding) และแคมเปญของประเทศ พร้อมกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ สร้างรายได้แก่ประเทศ และสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีในชาติ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการด้านภาษี โดยเตรียมมาตรการการลดหย่อนภาษีหรือมาตรการทางการเงินในการจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า บริการ องค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงทุน soft power และใช้ประโยชน์จากสื่อบันเทิงในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสินค้า อีกทั้ง เสนอจัดตั้ง คณะกรรมการและองค์กรระดับชาติ ขึ้นมากำกับดูแลและขับเคลื่อนทั้ง 2 ส่วนนี้ โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการในระยะยาว

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ ในคณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง คณะทำงานฯ มี รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทำงานฯ ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ เอกชน สภาและสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น ศึกษาข้อมูล และจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำและร่วมกันพัฒนากรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ พัฒนาการจัดทำกรอบแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ  เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้คณะทำงานเร่งจัดทำแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ และเสนอคณะอนุกรรมการฯ หลังจากนั้น จะจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจะเสนอแผนปฏิบัติการฯต่อ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอรัฐบาลต่อไป

RANDOM

error: Content is protected !!