ราชภัฏสงขลา สัมมนาจัดทำหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม พร้อมเดินหน้าตั้ง “ศูนย์อัจฉริยะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้” ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการสัมมนาจัดทำหลักสูตรและชุดวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม ภายใต้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบการและบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม ณ โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ กล่าวว่า การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นโครงการที่เริ่มต้นการปฏิรูประบบการศึกษา โดยการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การดําเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์และขับเคลื่อนทุกภาคส่วน จนถึงการพลิกโฉมประเทศ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือ ชุมชนอื่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอื่นจำนวน 41 แห่ง โดย มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนขั้นสูง” โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับ มรภ.สงขลา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อการผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำชุดวิชาสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พร้อมยกร่างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตในการผลิตหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ในส่วนของ มรภ.สงขลา

ด้าน อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้เป็นแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และ สถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพ และความสามารถระดับสูงในสายวิชาการระดับมันสมองและวิชาชีพด้านต่าง ๆ

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรแบบ SANDBOX การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา” โดยวิทยากร ดร.พรเพ็ญ แซ่อึ้ง ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย และ นางสาวณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว นักพัฒนานโยบาย จาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กิจกรรมวิพากษ์ร่างชุดวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม โดยวิทยากร ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ศักดิ์อรุณ แก้วเถื่อน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ร่วมวิพากษ์ และให้ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงชุดวิชา เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ และชุมชนพื้นที่

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการสุขภาพ Wellness สปาและความงาม ณ โรงแรม Absolute Sanctuary และศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย ศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและท่องเที่ยวมุกสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางวิชาการด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และการท่องเที่ยว

RANDOM

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” หัวข้อ “ อาหารไทย / นาค / รอยยิ้ม / ดนตรี” ชิงทุนการศึกษารวม 420,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 เม.ย. 66

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!