ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 ก.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (60 ปี เภสัชฯ มช. LOGO DESIGN CONTEST) เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งในนามบุคคล (บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน) ไม่ใช่นิติบุคคล และพํานักในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทํางานคณะกรรมการตัดสินผลงาน และคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ผลงานแต่ละแบบ จะต้องประกอบด้วย

1.1 พิมพ์คําอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์โดยสื่อถึงวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น ทําการพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษรขนาด 16 point พร้อมทั้งแนบเป็นไฟล์ PDF

1.2 ส่งไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และ นามสกุล .jpeg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI และ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์ผลงานด้วยลิงก์สําหรับดาวน์โหลดไฟล์งานทั้งหมดจาก Cloud storage เช่น Google Drive, One Drive ฯลฯ โดยลิงก์ดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่ต้องการแชร์ทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์หากไม่สามารถเปิดดูผลงานผ่านลิงก์ได้ และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ไม่จํากัดเทคนิคการออกแบบ โดยต้องออกแบบในรูปแบบสี และ ขาว-ดํา

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้น

4. การส่งผลงาน

4.1 ส่งได้ด้วยตนเองแนบใส่ Thumb Drive หรือ CD-R ได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

4.2 ส่งทางอีเมล์พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา โดยยึดวันที่ส่งเป็นหลัก ส่งมาที่ Email : Thanyawit.rak@cmu.ac.th พร้อมระบุหัวข้อดังนี้ “ประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี เภสัชฯ มช.” ตามด้วย ”(ชื่อ-นามสกุล)” ของผู้ส่งเข้าประกวด ดังตัวอย่าง “ประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี เภสัชฯ มช. (นายพงไพร ไกลเกิน)”

4.3 ส่งทางแบบ Google Form ที่ได้แนบไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สีประจําคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

สีเขียวมะกอก ระบบ RGB เป็น #5C990E
ระบบ CMYK เป็น C69, M19, Y100, K4

2. ตราสัญลักษณ์รอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

สีเขียว ระบบ RGB เป็น #A7D934 สีเขียว ระบบ CMYK เป็น C6, M19, Y100, K4
สีน้ำเงิน ระบบ RGB เป็น #3700B6 สีเขียว ระบบ CMYK เป็น C39, M0, Y99, K0
สีฟ้า ระบบ RGB เป็น #3CA8E7 สีเขียว ระบบ CMYK เป็น C65, M20, Y0, K0

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/u3whD

ส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/uHFq8

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/A71mo

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!