มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัคร ‘อาจารย์’ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. .66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ประเภทวิชาการ
– ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ หรือ อนุสาขาจุลศัลยกรรมทางมือและรยางค์ส่วนบน
– ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลรับรองดังกล่าวไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
TOEFFL (iBT) 72 คะแนนขึ้นไป
IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป
TOEIC 785 คะแนนขึ้นไป
CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป
TEC-W B2 ขึ้นไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษในขณะที่บรรจุแต่งตั้ง ให้ผู้สมัครนำหลักฐานผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน มายื่นต่อมหาวิทยาลัยได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง

คุณสมบัติอื่น ๆ
1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน การพัฒนาตนเอง รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือ เคยผ่านการอบรมตรงตามตำแหน่งที่สมัคร

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ
– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับอัตราเงินเดือน 31,500 บาท
– วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับอัตราเงินเดือน 27,100 บาท

วิธีการคัดเลือก
– พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ผลงานวิชาการและสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่บรรจุ
– พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับลักษณะงาน หรือ ตำแหน่งที่บรรจุ และพิจารณาประเมินผลงานที่ปรากฎ คำรับรองจากผู้บังคับบัญชาเดิม (ถ้ามี) หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ หรือ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพนั้น
– พิจารณาประเมินจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะอื่น ๆ เป็นต้น

วันและเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/05LKr

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!