วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้นเยาวชน สู่การเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลก

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนรอบด้านไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้สังคมรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ โดยได้การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค VUCA World ให้กลายเป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เราจึงคิดว่าการออกแบบร่วมกันทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตาม จะทำให้สามารถแสวงหารูปแบบของผู้นำที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับยุคสมัยได้ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ผู้นำต้องการ Soft Skill ทักษะของการวิเคราะห์ ทักษะการคิดแบบองค์รวม การมองภาพใหญ่ให้ออก และทักษะของการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันโลกยังขาดผู้นำที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากโลกหรือสังคมของเรา ไม่ได้เตรียมพร้อมในการจะสร้างผู้นำที่จะใช้ Soft Skill ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ สังคม และการเมือง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อจะก้าวข้ามและละทิ้งการเป็นผู้นำที่เน้นเฉพาะการใช้ Hard Power หรือ Hard Skill แต่เราให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็น Soft Skill มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก”

 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ ทั้งยังมีคณาจารย์ผู้สอน และวิทยากรพิเศษ ที่มีทักษะความเป็นผู้นำใหม่ ๆ มาให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำอย่างก้าวทันโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายว่า นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ต้องกล้าคิด กล้าพูด กล้าเห็นต่างอย่างรับผิดชอบ เป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังกำลังหารือกับสถาบันผู้นำ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในหลายแห่ง เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร Short Course โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นสร้างผู้นำ (Leadership) เพื่อออกแบบผู้นำยุคสมัยใหม่ คาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในปีนี้ รวมทั้งจะมีการจัดหลักสูตรให้แก่หน่วยงานองค์กร ภาคธุรกิจ สังคม และการเมือง อีกด้วย

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต มีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาในทุกระดับแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://csirsu.com/ 

RANDOM

error: Content is protected !!