สสวท. หนุนแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ ปั้นคนเก่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ที่กรุงเทพฯ โดยเป็นเวทีวิชาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิด ความรู้ทั้งทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในการแก้ปัญหา โดยเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกแบบการทดลอง นำเสนอและตอบคำถามด้วยเหตุผลชัดเจน

ขณะนี้ รอบแรกได้คัดเลือก 3 ทีมโรงเรียน จาก เครือข่ายศูนย์โรงเรียน พสวท. คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ ในรอบชิงชนะเลิศ กับ ทีมจากโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ทีมจากเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในต้นเดือนหน้าที่ถึงนี้ รวมมีทีมเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน

“ประสบการณ์และคุณค่าที่เรียนรู้จากเวทีนี้ เป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดโครงงาน งานวิจัยในระดับที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพึ่งพาตนเองได้ของสังคมไทยในอนาคต” ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ มีโจทย์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทุกปี นักเรียนและครูจะได้รับทราบพร้อมกัน โดยโจทย์ต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น แถบแสงสีรุ้งบนแผ่นซีดีเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมเมื่อเป่าลมตรงไปยังจานหมุนที่มีรูทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ ถือเป็นความท้าทายความคิดเชิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้าทายการหาคำตอบท่ามกลางตัวแปรที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถควบคุมได้ การออกแบบการทดลองเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ ส่วนการนำเสนอผลการทดลองต่อคณะกรรมการ และมีกระบวนการซักค้านเพื่อวิพากษ์โครงงาน ช่วยเสริมสร้างทักษะการนำเสนองาน และการตอบปัญหาเชิงวิชาการให้นักเรียนอีกด้วย

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!