มธบ. จับมือ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ เปิดหลักสูตรบัญชีป.ตรี “Fast Track Program” เรียนควบทำงานได้ตั้งแต่ปี 1 ปั้นนักบัญชีคุณภาพออกสู่ตลาดงานยุคดิจิทัล

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ( CIBA) มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ 4 บริษัทสอบบัญชีชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด , บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด , บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่ทำงานในวิชาชีพบัญชี ผ่านหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี ภายใต้ โครงการ “Fast Track Program : New Account DNA” โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรายวิชาทางบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดภายในปีที่ 1 และเมื่อขึ้นปีที่ 2 ก็สามารถขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานกับบริษัทสอบบัญชีชั้นนำทั้ง 4 แห่ง เพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี ส่วนปีที่เหลือจะเข้าไปทำงานจริงเพื่อเก็บชั่วโมง CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ทั้งนี้ ในระหว่างฝึกงานก็สามารถสมัครเข้าทดสอบรายวิชาต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาสามารถได้รับใบอนุญาต CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ได้เร็วขึ้น

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า หลักสูตรปริญญาตรีแบบ CWIE (โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน) ภายใต้โครงการ Fast Track Program นี้ ทาง DPU ได้นำร่องใช้กับหลักสูตรบัญชี เนื่องจากเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมากในขณะนี้ โดยจะมีการใช้รูปแบบ Fast Track นี้กับหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นในมหาวิทยาลัยด้วย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาหลักในสาขา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเรียนครบทุกรายวิชาในศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เพียงพอที่จะออกไปทำงาน Full-time กับสถานประกอบการในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาสามารถจบการศึกษาใน 3 ปี หากเก็บสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตร

ด้าน ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ( CIBA) กล่าวต่อว่า ความร่วมมือภายใต้โครงการ Fast track program นั้น 4 บริษัทชั้นนำด้านบัญชีและสอบบัญชี จะตั้งสำนักงานด้านบัญชีและสอบบัญชีในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เข้ามาทำงานจริงตั้งแต่ปีที่ 1 เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบ ZTRUS สตาร์ตอัพชื่อดังที่ใช้เทคโนโลยี AI-OCR (ระบบการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ) กับงานบันทึกบัญชีและปิดบัญชี รวมทั้งทำงบการเงินสำหรับบริษัทเอกชนและมหาชน โดยบริษัทชั้นนำดังกล่าวจะร่วมพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อให้นักศึกษาลงมือทำ (Learning by Doing) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนักศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียนและทำงานไปพร้อมกันได้ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาจบออกไปจึงเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถทำงานได้ทันที โครงการนี้จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างเรียนได้ และยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสู่ความยั่งยืน โครงการ Fast track program จึงเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์วิชาชีพบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาบัญชีในยุคดิจิทัล

ทางด้าน นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด กล่าวว่า นักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีปีที่ 1 ในรายละเอียดของการเรียนภายใต้หลักสูตรปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำบัญชีสามารถพร้อมทำงานได้จริงกับสถานประกอบการ ในการร่วมมือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ผ่านโครงการ New Accountant DNA ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด กับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรามีประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา เพราะหนึ่งในกุญแจสำคัญของการศึกษา คือ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การเรียนรู้นั้นจะช้าไม่ได้

ขณะที่ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner บริษัท สำนักงาน ปีติเสวี จำกัด กล่าวเสริมว่า นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่2 เรียนวิชาบัญชีจนครบหลักสูตร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบได้ทันที ไม่ต้องรอผลสอบหรือใบประเมินใด ๆ เป็นโอกาสที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวด้วยว่า ส่วนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถจะได้เรียนวิชาเลือก พร้อมทำงานสอบบัญชี ตรวจสอบภายในอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บชั่วโมงสอบ และเตรียมสอบได้เลย ซึ่งสามารถเป็นผู้ช่วยสอบบัญชีได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เราจะได้นักบัญชีดิจิทัลที่ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์กับ Local Firms พร้อมเข้าสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

ปิดท้ายที่ นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้เรียกว่าได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและมีประสบการณ์การทำงานในเรื่องของบัญชีได้จริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีก็สามารถเข้าสู่ตลาด “นักบัญชีและผู้สอบบัญชีได้เลย” เพราะมีการเติบโตในหน้าที่การงานสูงและเร็ว มีความต้องการในตลาดอยู่เสมอ และได้ทำความรู้จักธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!