คณะสถาปัตย์ มข. ผนึกผู้นำชุมชน ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเด็กเล็ก

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการบูรณาการความรู้จากการสอนไปสู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ได้จัดการประกวด “โครงการแข่งขันประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกเทศมนตรีฯ นายชัชวาล ธีรภานุ และ นายชัชวาล ช่ำมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เป็นประธานร่วมในการประกาศผลและมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะลำดับต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประกวด ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จ.ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง อันเป็นเป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำงานวิจัย วิชาการ และปลูกฝังให้นักศึกษาใส่ใจดูแลชุมชน เพื่อเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อสังคมในอนาคต โดยได้ดำเนินการประกวดคัดสรรค์ผลงานการออกแบบและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อยอดการประกวดไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและการก่อสร้างในอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของโรงเรียน และเครือข่ายต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานออกแบบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 3 ผลงาน ไปจัดแสดงนิทรรศการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและชาวตำบลบ้านเป็ดได้มีส่วนร่วมในการตัดสินรางวัล Popular Vote โดยผลการตัดสินออกมาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 3TJP นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพิมพ์ชนก สงวนศักดิ์ นายภพธร กิตติปรียา นายวรากร โคตะนันท์ นายจิรเมษ พฤกษะวัน และ นายปรเมษ ขวัญตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหมาป่าเล็บเจล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาว พรณิชา ซูงิยาม่า นางสาว นฐมณ โภคินธนกิจ นางสาว ปานฤดี ทองทับ นาย คณาธิป เคลียพวงพิทย์ และ นายวศิน กิจพงษ์ประพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Le Sae Ra Tui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวพาณิภัค กาวดิลก นางสาวรุจิภา เพชรกิ่ง นางสาวศุภาวรรณ บัวเคน นายธนากร มูลป้อม และ นายภาณุวัฒน์ พิลารัตน์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Oxygen Space สถาปนิกใน จ.ขอนแก่น, ทีม Kid D สถาปนิกจาก กทม และ ทีมข้าวจี่ 89 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รางวัล Popular vote ขวัญใจโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ได้แก่ ทีมหมาป่าเล็บเจล ได้รับประกาศนียบัตร

RANDOM

error: Content is protected !!