วิทยาลัยดุสิตธานี ให้ทุน ป.ตรี ปี 2566 รอบที่ 2 ในโครงการทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ปิดรับสมัคร 16 ธ.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

วิทยาลัยดุสิตธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ของ โครงการทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนที่เปิดรับสมัคร
1.1 ทุนการศึกษาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

1.1.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน
1) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

1.1.2 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน
1) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว

1.2 ทุนการศึกษาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
1.2.1 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน
1) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
นักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ โดยไม่เว้นระยะ หรือพักการศึกษา หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 ถึง ชั้นปี 4 ต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตามเกณฑ์ของแต่ละชั้นปีที่ศึกษา
2.3 สัญชาติไทย

2.4 รายได้ครอบครัวรวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี หรือ ตามที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนด
2.5 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
2.6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
2.6.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.6.2 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.7 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างศึกษา
2.8 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
2.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นที่เสื่อมเสีย ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยจากสถานศึกษา
2.10 ไม่อยู่ระหว่างการลาพักหรือถูกพักการศึกษา
2.11 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่
2.12 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา
2.13 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.14 ไม่เสพยาเสพติด
2.15 ต้องมีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษตามที่วิทยาลัยกำหนด

3. การรับสมัคร
3.1 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกรับสมัครนักศึกษา หรือแผนกบริการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานีหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dtc.ac.th
3.2 ส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการของวิทยาลัย (วันจันทร์– วันศุกร์เวลา 08.30 – 17.30 น.)

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร มีดังนี้
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือใบรายงานผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
4.5 หนังสือรับรองความประพฤติ
4.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF
4.7 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
*หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง

5. กำหนดการสมัครขอรับทุน และ การประกาศผลผู้ได้รับทุน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ทั่วไป)
ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (หรือเต็มจำนวนผู้สมัครขอทุน)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 16 มกราคม 2566

6. การคัดเลือก
6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาจากการสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
6.2 คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ และลำดับคะแนน ภายใต้จำนวนทุนการศึกษาของโครงการนี้
6.3 การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัคร โทร. 02-721-8471 E-mail: marketing@dtc.ac.th

RANDOM

error: Content is protected !!