“อรพินทร์” เลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่เทคนิคบึงกาฬ ชมนวัตกรรมอาชีวะ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65  ที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เยี่ยมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน กว่า 10 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศในน้ำและให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องซีลฝาปิดขวดผลิตภัณฑ์ปลาแปรูปแจ่วบอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารหนองโป่ง เครื่องฝานสมุนไพร Hybrid 6 ใบมีด เพื่อวิสาหกิจชุมชนบึงกาฬ เครื่องอบแห้งระบบฮาโลเจน ส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ ฯลฯ และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทวิวุฒิ(ไทย-จีน)

ในการนี้ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอน และการผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และได้มอบแนวทาง ข้อเสนอแนะ ให้วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ดำเนินการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างฐานะและพัฒนาความก้าวหน้าให้กับประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย

RANDOM

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” ประจำปี 2565

NEWS

error: Content is protected !!