กศน.สระแก้ว ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ หนุนฝึกอาชีพตามบริบทชุมชน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ในโครงการ “การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน กศน. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง อําเภอวัฒนานคร และ โดมอเนกประสงค์ที่ว่าการอําเภอคลองหาด อำเภอคลองหาด โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน. ผู้นำชุมชน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ครูหรือวิทยากรผู้สอนต้องยึดหลักความสอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ ความพร้อม รวมทั้งความหลากหลาย ตามความต้องการ ความแตกต่าง และตามสภาพของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ไร้ภาวะซึมเศร้า มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

“จากการพบปะแลกเปลี่ยนพุดคุยกัน นับเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย”

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. โดย กศน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ อันประกอบไปด้วย มิติสุขภาพ (การดูแลรักษาสุขภาพ กาย และใจ) มิติเศรษฐกิจ (การสร้างรายได้และการออม) มิติสภาพแวดล้อม (การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาศัยที่เหมาะสม) และ มิติสังคม (การสร้างชุมชนสังคมอบอุ่น ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่าง มาร่วมกันทำกิจกรรมผ่านการฝึกอาชีพตามบริบทของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรม 2,611 คน และ 2,328 คน ในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 ตามลำดับ ซึ่งอายุของกลุ่มเป้าหมายมีอายุเฉลี่ยที่ 60 – 70 ปี

จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตาม โครงการพัฒนาอาชีพทับทิมสยาม 02 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางจากผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมุ่งการจัดการศึกษาด้านอาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไป

RANDOM

error: Content is protected !!