บันทึกฮีโร่กีฬาไทย : กีฬาแหลมทอง หรือ เซียพเกมส์ครั้งที่ 4 ประวัติศาสตร์กีฬาไทยและโลกต้องจารึก “กษัตริย์นักกีฬา”

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กีฬาแหลมทอง  หรือ เซียพเกมส์ ครั้งที่  4  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแทนกัมพูชา เนื่องจากว่ากัมพูชา  ปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพตามคิว  การแข่งขันได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  9-16  ธันวาคม พ.ศ. 2510  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  984  คน  จาก  6  ประเทศ  คือ  พม่า  ลาว  มาเลเซีย  สิงคโปร์ เวียดนาม  และไทย  โดยกัมพูชาไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม กีฬามี  16 ชนิด คือ  เซปักตะกร้อ  รักบี้  กรีฑา  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  มวยสากล  จักรยาน  ฟุตบอล  ยูโด  ว่ายน้ำ  ยิงปืน  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  วอลเลย์บอล  ยกน้ำหนัก  และเรือใบ

การแข่งขันครั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ  ทรงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ประเภทโอเค ในฐานะนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยด้วยอย่างไม่ถือพระองค์และพระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันและทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ  ทรงชนะเลิศครองเหรียญทองร่วมกัน

รายชื่อนักกีฬาไทย ที่คว้าเหรียญรางวัลประเภทต่าง ๆ ของกีฬาที่จัดมีดังนี้

เหรียญทอง

กรีฑา ได้จาก ประเภทวิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตรชาย (อาณัติ รัตนพล, ทวีสิทธิ์ อาจทวีกุล, สุรพงษ์ อริยะมงคล, พนัส อริยะมงคล), เขย่งก้าวกระโดดชาย ชุมพล ทิพเลิศ, ทศกรีฑา เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล, วิ่ง 200 เมตรหญิง บุษบง ยิ้มพลอย, กระโดดไกลหญิง สุจิตรา วัชรีวงศ์, ขว้างจักรหญิง ปราณี กิตติพงษ์พิทยา

แบดมินตัน ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว สงบ รัตตนุสสรณ์, ประเภทคู่ผสม จิระศักดิ์ จำปาขาว, สุมล จันทร์กล่ำ, ประเภทหญิงเดี่ยว ทองคำ กิ่งมณี

บาสเกตบอล ได้จาก ประเภททีมชาย ประกอบด้วย บรรจง ว่องไวเลิศ, รังสรรค์ ศุภจิตรานันท์, ดุสิต ภูพัฒนานนท์, สุจินต์ ลีลหานนท์, ประคอง พันธุ์รัตน์, ไตรรัตน์ ลีละพันธ์, มนัส เปลี่ยนเสน่ห์, เต็ก แซ่จิว, วิชัย บุรติกานนท์, สุรศักดิ์ แซ่ฉั่ว, อรุณ วรทอง, วีรศักดิ์ ศิริหงษ์สุวรรณ และจากประเภททีมหญิง ประกอบด้วย ปนัดดา วรวิวัฒน์, จงกลนี ศิริโรโรจน์, มาลัย แซ่หลิว, เกศินี แซ่หลิว, ถนอมศรี สมาธิวุฒิกุล, จิราภา ศิริโรโรจน์, ลักษณา แซ่อู, มารศรี วนารมย์วิวัฒน์, ภัคมาศ จันทร์จรัสวิชัย, สายหยุด ศิริภากรณ์, จารุวรรณ แซ่จาง, สุปราณี ดำรงวงศ์

2 พระองค์ทรงร่วมงานเลี้ยงนักกีฬาเรือใบ

มวยสากล ได้จาก วิรัตน์ วิลาลักษณ์ รุ่นไลต์ฟลายเวท, ประพันธ์ ด้วงชะอุ่ม รุ่นฟลายเวท, เชิดชัย อุดมไพจิตรกุล รุ่นแบนตัมเวท, ธงชัย จันทรสุคนธ์ รุ่นเฟเธอร์เวท, วีรพงษ์ ไทยสิทธิ์ รุ่นไลต์เวท, นิยม ประเสริฐสม รุ่น ไลต์เวลเตอร์เวท

สัญญลักษณ์การแข่งขัน เริ่มใช้ครั้งแรกที่ไทย

จักรยาน ได้จาก ปรีดา จุลละมณฑล ประเภทแมสสตาร์ท 800 เมตรบุคคล, สมชาย จันทรสัมฤทธิ์ ประเภทแมสสตาร์ท 1,600 เมตรบุคคล, ปรีดา จุลละมณฑล ประเภทแมสสตาร์ท 4,800 เมตรบุคคล, ชัยณรงค์ โสภณพงษ์ ประเภทแมสสตาร์ท 10,000 เมตรบุคคล, ปรีดา จุลละมณฑล ประเภทไทม์ไทรอัล 1,000 เมตรบุคคล, ปรีดา จุลละมณฑล ประเภทเดี่ยวเปอร์ซูท 4,000 เมตร, ประเภททีมเปอร์ซูท 4,000 เมตร (บุญโถม ประสงค์ความดี ,ชัยณรงค์ โสภณพงษ์, ปรีดา จุลละมณฑล ,สมชาย จันทรสัมฤทธิ์), ประเภททีมไทม์ไทรอัล 200 กิโลเมตร (บุญโถม ประสงค์ความดี, ชัยณรงค์ โสภณพงษ์, สมชาย จันทรสัมฤทธิ์, ชูชาติ วรายุทธ),  ประเภททีมไทม์ไทรอัล 1,600 กิโลเมตร (เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ, ภิรมย์ จุลหุ่น, ปรีดา จุลละมณฑล, สมชาย จันทรสัมฤทธิ์), ประเภทแมสสตาร์ท 200 กิโลเมตรบุคคล ชัยณรงค์ โสภณพงษ์

ยูโด ได้จาก มนตรี ชมสาคร รุ่นเฟเธอร์เวทชาย, สมนึก กิติสาธร รุ่นไลต์เวทชาย, เจิดพงษ์ ปุณโสณี รุ่นไลต์เฮฟวีเวทชาย, บุญเลิศ บัวแก้ว รุ่นมิดเดิลเวทชาย, วิทยา ธารเพียร รุ่นเฮฟวีเวทชาย, พิพัฒน์ สิงหเสนี รุ่นโอเพ่นชาย

ทีมตะกร้อไทยได้เหรียญทองหนแรก

เทนนิส ได้จาก ประเภทคู่ผสม เสรี จารุจินดา, พิสมัย เสมอพงษ์, ประเภทหญิงเดี่ยว สมศรี โชติชุติ, ประเภทหญิงคู่ สมศรี โชติชุติ, พิสมัย เสมอพงษ์

รักบี้ฟุตบอล ได้จาก ประเภททีมชาย ประกอบด้วย จิริเดชา กิตติยากร, จักร จักษุรักษ์, เชิดศักดิ์ ธีรบุตร, เดชา ไคยฤทธิ์, ไตรรัตน์ ปิ่นมณี, พนม จีนะวิจารณ์, พิชัย อุดานุตร, วิวัฒน์ สาตรักษ์, สุชาติ รัตนประเสริฐ, อธิวิทย์ สุพรรณเภสัช, เจตนากร นภีตะพัตร, ฉัตรชัย ศรีสมวงศ์, ชุมพล อัตถศาสตร์, วันชัย หงส์เหิร, แวน เลณบุรี, สมบัติ วสุหิรัญ, สมศักดิ์ เอี้ยวชูวงศ์, สุรพัฒน์ ธรรมสโรช, สืบแสง วงศ์เทียนทอง, เหมราช ธารีไทย, อำนวย ประมวลทอง

เซปักตะกร้อ ได้จาก ประเภททีมชาย ประกอบด้วย สุจินต์ แก้วสว่าง, จำเนียร แสงโสม, เจริญ ศรีจามร, ยุทธนา ทิพวานิจ, จุมพล นาคสัมปุรณะ, เชาว์ สุดพิพัฒน์, อุส่าห์ ลีนะเชษฐ์, มานพ จันทร์เตมีย์, สรรค์ชัย พรหมกฤษณ์, อุดม สิทธิผล, พิภพ สุวรรณรักษ์

(จากซ้าย) ชัยณรงค์ โสภณพงศ์, ปัญญา ซึ่งประยูร, สถาพร ขันธ์สะอาด และ นิวิษฐ์ ประสิทธิพิเศษ

ยิงปืน ได้จาก ประเภทปืนยาวลำกล้องเล็ก 3 ท่าบุคคลชาย ปรีดา เพ็งดิษฐ์, ประเภทปืนยาว 3 ท่าทีมชาย (ปรีดา เพ็งดิษฐ์, เสริม จารุรัตน์), ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลชาย อุดมศักดิ์ เทียนทอง, ประเภทปืนยาวอัดลมทีมชาย (ชุมพล ไชยเนตร, อุดมศักดิ์ เทียนทอง, ไศล ศรีสาทร, จารุมัย มหาวัจน์), ประเภทปืนยาวมาตรฐาน 3 ท่าบุคคลชาย ปรีดา เพ็งดิษฐ์, ประเภทปืนยาวมาตรฐาน 3 ท่าทีมชาย (วินิจ เจริญศิริ, จารุมัย มหาวัจน์,ปรีดา เพ็งดิษฐ์, อุดมศักดิ์ เทียนทอง), ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลชาย ปรีดา เพ็งดิษฐ์, ประเภทปืนยาวอัดลมทีมชาย (ชาตรี พิทักษ์ไพรวัลย์, ปรีดา เพ็งดิษฐ์, วินิจ เจริญศิริ, ตุรงค์ ทรรพวสุ), ประเภทปืนสั้นยิงช้าบุคคลชาย ไพฑูรย์ สมุทรานนท์, ประเภทปืนสั้นยิงช้าทีมชาย (อมร ยุกตะนันท์, ไพฑูรย์ สมุทรานนท์, สุธรรม อัศวานิชย์, บุญธรรม บุญเจริญ), ประเภทปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชาย วิรัช วิเศษศิริ, ประเภทปืนสั้นยิงเร็วทีมชาย (รังสิต ญาโนทัย, ประทีป ผลพันธิน, วิรัช วิเศษศิริ, ทวีศักดิ์ กสิวัฒน์), ประเภทปืนสั้นชนวนกลางบุคคลชาย รังสิต ญาโนทัย, ประเภทปืนสั้นชนวนกลางทีมชาย (รังสิต ญาโนทัย, ทวีศักดิ์ กสิวัฒน์, วิรัช วิเศษศิริ ,บุญธรรม บุญเจริญ), ประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลชาย รังสิต ญาโนทัย, ประเภทปืนสั้นอัดลมทีมชาย (อมร ยุกตะนันท์, ไพฑูรย์ สมุทรานนท์, พยนต์ ขยันสำรวจ, รังสิต ญาโนทัย)

ว่ายน้ำ ได้จาก ประเภทกบ 100 เมตรชาย สมชาย เผือกใจแผ้ว, ประเภทกบ 200 เมตรชาย สมชาย เผือกใจแผ้ว, ประเภทผลัดผสม 4 คูณ 100 เมตรชาย (อาคม อนุนารถ, วิเชียร มากธนะรุ่ง, สมชาย เผือกใจแผ้ว, ณรงค์ โชคอำนวย), ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4 คูณ 100 เมตรชาย (สมชาย เผือกใจแผ้ว, ณรงค์ โชคอำนวย, ดวง คงเจริญ, วิทย์ สกุลวัฒน์), ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4 คูณ 200 เมตร (ด้วง คงเจริญ, วิทย์ สกุลวัฒน์, ณรงค์ โชคอำนวย, สมชาย ลิมปิชาติ), ประเภทกบ 100 เมตรหญิง จินตนา ทองรัตน์, ประเภทกบ 200 เมตรหญิง จินตนา ทองรัตน์.

ทีมบาสเกตบอลชายแชมป์แหลมทอง 4

กระโดดน้ำ ได้จาก ประเภทแพลตฟอร์มชาย ชวลิต ลิ้มตระกูล, ประเภทสปริงบอร์ดชาย สมจิตร อุ่นสนิท, ประเภทแพลตฟอร์มหญิง วรจิตร ตั้งกิจสุข, ประเภทสปริงบอร์ดหญิง วรจิตร ตั้งกิจสุข

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทชายคู่ ประดิษฐ์ ไพวิทย์ศิริภักดี, สุรศักดิ์ ก่อเกียรติทวีชัย, ประเภทหญิงคู่ สุมาลี ชูสัตยานนท์, ลาวัลย์ วงศ์พันธ์สวัสดิ์

วอลเลย์บอล ได้จาก ประเภททีมหญิง ประกอบด้วย สาริศรี ลีลาวัต, วิไล ใจประสาท, วรรณวิมล ถิ่นประชา, ผลทรัพย์ เพชรสุข, นที แก้วทิพยเนตร, คำนึง เข็มเพชรา, เทียมจันทร์ คำมูลเมือง, อำนวย บุญลักษณ์, สงแรานต์ เจียงเมธีจิต, จรวย กิ่งมิ่งแฮ, ทิพา สังขสุวรรณ

ยกน้ำหนัก ได้จาก ชัยยะ สุขจินดา รุ่นฟลายเวท

เรือใบ ได้จาก ประเภท ประเภท OK Dinghy Class โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้ครองเหรียญทองร่วมกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ, ประเภท Nation Enterprise Class อิทธิพล ผดุงชีวิต, ฉัตรแก้ว ผดุงชีวิต, ประเภท Super Mod Class พระองค์เจ้าพีระพงษ์ ภาณุเดช, ประเภท International Flying Dutchman ทวี จุลละทรัพย์ ,อำนาจ นาคสวัสดิ์

วิทยา ธารเพียร แชมป์ยูโด

เหรียญเงิน

กรีฑา ได้จาก ประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย สมศักดิ์ ทองสุก, วิ่ง 800 เมตรชาย นิพนธ์ เพ็ญสุวภาพ, วิ่ง 10,000 เมตรชาย สุรสีห์ เวชรักษ์, วิ่งผลัด 4 คูณ 400 เมตรชาย (สมศักดิ์ ทองสุก ,จรัญ หวานสนิท ,อดิศร วิสุทธิ์ธรรมกุล (อีก 1 คนไม่ปรากฏชื่อ), กระโดดสูงชาย เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล, กระโดดค้ำชาย ชาญ ขำกรณ์, วิ่ง 100 เมตรหญิง บุษบง ยิ้มพลอย, วิ่ง 800 เมตรหญิง ยุพดี สมนึก, วิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตรหญิง (สำรวย จรางกูร ,พานทอง กิติบุตร ,บุษบง ยิ้มพลอย ,ปรีดา เดชดำรงค์), พุ่งแหลนหญิง วัลลีย์ ธนชัยสิทธิกุล, ปัญจกรีฑา ปราณี กิตติพงษ์พิทยา

แบดมินตัน ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว สมสุข บุญยะสุขานนท์, ประเภทคู่ผสม มัลลิกา พิทักษ์อรรณพ, ศิลา อุเลา, ประเภทชายคู่ ระพี กาญจนระพี, ณรงค์ พรฉิม

มวยสากล ได้จาก ชวลิต อ่อนฉิม รุ่นเวลเตอร์เวท

จักรยาน ได้จาก เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ ประเภทแมสสตาร์ท 800 เมตรบุคคล, เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ ประเภทแมสสตาร์ท 1,600 เมตรบุคคล, สมชาย จันทรสัมฤทธิ์ ประเภทแมสสตาร์ท 4,800 เมตรบุคคล, เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ ประเภทไทม์ไทรอัล 1,000 เมตรบุคคล, บุญโถม ประสงค์ความดี ประเภทเดี่ยวเปอร์ซูท 4,000 เมตร

เทนนิส ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว เสรี จารุจินดา, ประเภทชายคู่ เสรี จารุจินดา, สมภาร จำปีศรี, ประเภทคู่ผสม สมภาร จำปีศรี, สมศรี โชติชุติ, ประเภทหญิงเดี่ยว พเนาว์ สุขสวัสดิ์, ประเภทหญิงคู่ พเนาว์ สุขสวัสดิ์, รัชนีวรรณ หอมสุคนธ์

ยิงปืน ได้จาก ประเภทปืนยาวลำกล้องเล็ก 3 ท่าบุคคลชาย อุดมศักดิ์ เทียนทอง, ประเภทปืนยาวมาตรฐาน 3 ท่าบุคคลชาย อุดมศักดิ์ เทียนทอง, ประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลชาย ชาตรี พิทักษ์ไพรวัลย์, ประเภทปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชาย รังสิต ญาโนทัย, ประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลชาย ไพฑูรย์ สมุทรานนท์

ว่ายน้ำ ได้จาก ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย ณรงค์ โชคอำนวย, ประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตรชาย ดวง คงเจริญ, ประเภทฟรีสไตล์ 400 เมตรชาย ดวง คงเจริญ, ประเภทผีเสื้อ 200 เมตรชาย วิเชียร มากธนะรุ่ง, ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตรหญิง พัชรินทร์ ตั้งธนะกุล, ประเภทฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง พรรณราย กฤษณะราช, ประเภทกรรเชียง 200 เมตรหญิง พัชรินทร์ ตั้งธนะกุล, ประเภทกบ 100 เมตรหญิง อำไพ อินแปง, ประเภทผีเสื้อ 100 เมตรหญิง อำไพ อินแปง

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว ชยานนท์ วูวานิช, ประเภททีมชาย, ประเภทหญิงคู่ บุญมา ตันฑเกยูร, ลาวัลย์ วงศ์พันธ์สวัสดิ์

วอลเลย์บอล ได้จาก ประเภททีมชาย ประกอบด้วย ศรชัย หนูเทศ, ปัญญา จิตโสภี, ชูเกียรติ ไทยใหญ่, กฤษฎา ภักสีมา, วิธาน ศรีเลขา, วันชัย วินัยเสถียร, โรแลนด์ เหิมเสนา, ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ, ลิขิต วิจักรอาสัญ, ไพศาล แดงอัมพร, สมหมาย สันติพงษ์, จีรวุธ แสนทวีสุข

ยกน้ำหนัก ได้จาก อุดม ปฏิมาปกรณ์ รุ่นแบนตัมเวท, นิราศ ฮารูน รุ่นไลต์เวท

เรือใบ ได้จาก ประเภท International Enterprise Class รชฏ กาญจนวณิชย์, วิจิตร เพชรคง และประเภท Super Mod Class พันโทหม่อมราชวงศ์สมชนก กฤดากร

เหรียญทองแดง

กรีฑา ได้จาก ประเภทวิ่ง 1,500 เมตรชาย ศานติ เธียรเจริญ, วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย นพดล เดชคุปต์, วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย สมชาย มหาสิรานนท์, วิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย สุทิน กัณฑา, กระโดดไกลชาย ชุมพล ทิพเลิศ, กระโดดค้ำชาย วิสุทธิ์ เหลืองอร่าม, ทุ่มน้ำหนักชาย สำรวล ทองขาว, ขว้างจักรชาย สำรวล ทองขาว, พุ่งแหลนชาย บุญชู ทองแหยม, วิ่งมาราธอนชาย วิจารณ์ เบญจกุล, วิ่ง 800 เมตรหญิง ดารณี รัตนบำรุง, วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตรหญิง ปราณี กิตติพงษ์พิทยา, ทุ่มน้ำหนักหญิง ทัศนีย์ หน่ายสังขาร, ขว้างจักรหญิง ทัศนีย์ หน่ายสังขาร

แบดมินตัน ได้จาก ประเภทหญิงเดี่ยว สุมล จันทร์กล่ำ, ประเภทหญิงคู่ ทองคำ กิ่งมณี – สุมล จันทร์กล่ำ

จักรยาน ได้จาก  ประเภท 4,000 เมตร สแคชเรซบุคคล สมชาย จันทรสัมฤทธิ์, ประเภทแมสสตาร์ท 200 กิโลเมตรชาย สุริยงค์ เหมินทร์

ฟุตบอล ได้จาก ประเภททีมชาย ประกอบด้วย เชาว์ อ่อนเอี่ยม, สราวุธ ประทีปากรชัย, อนันต์ คงเจริญ, สุพจน์ ไชยยงค์, จีรวัฒน์ พิมพวาทิน, ชัชชัย พหลแพทย์, ยงยุทธ สังขโกวิทย์, ณรงค์ สังข์สุวรรณ, ไพศาล บุพพศิริ, สนอง ไชยยงค์, ยรรยง ณ หนองคาย, นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, สหัส พรสวรรค์, ณรงค์ ทองเปลว, อุดมศิลป์ สอนบุตรนาค, เกรียงศักดิ์ นุกูลสมปรารถนา, ประสาน ด่านเจริญวนกิจ, วิชัย แสงธรรมกิจกุล

เทนนิส ได้จาก ประเภทชายเดี่ยว สมภาร จำปีศรี

ยิงปืน ได้จาก ประเภทปืนยาวลำกล้องเล็กบุคคลชาย ชุมพล ไชยเนตร

ว่ายน้ำ ได้จาก ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย ดวง คงเจริญ, ประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตรชาย สุวดิษฐ์ จตุพร, ประเภทกบ 100 เมตรชาย วีระยุทธ กล่ำบรรจง, ประเภทกบ 200 เมตรชาย วีระยุทธ กล่ำบรรจง, ประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตรชาย ณรงค์ โชคอำนวย, ประเภทฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง พรรณราย กฤษณะราช, ประเภทกรรเชียง 100 เมตรหญิง พัชรินทร์ ตั้งธนะกุล, ประเภทกบ 200 เมตรหญิง อำไพ อินแปง, ประเภทผีเสื้อ 200 เมตรหญิง วัลลีย์ เริงเกษตรกิจ, ประเภทผีเสื้อ 100 เมตรชาย วิเชียร มากธนะรุ่ง

โปโลน้ำ ประกอบด้วย สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์, เมธี เอกสิงห์, สวน หัสถินาโค, เชาวลิต กาญจนเสริม, นภดล เรียบเลิศหิรัญ, จิโร จินตนุกูล, ประวิทย์ กฤตยานุวัชร์, พิพัฒ พะเนียงเวทย์, จำนง พาเทียม, จงรัก พงษ์รัตน์, สมชาย ลิมปิชาติ

เทเบิลเทนนิส ได้จาก ประเภทหญิงเดี่ยว สุมาลี ชูสัตยานนท์ และ ประเภททีมหญิง

ยกน้ำหนัก ได้จาก สนั่น เทียมเสริฐ รุ่นเฟเธอร์เวท, สุขุม คูสกุล รุ่นมิดเดิลเวท, มานิตย์ ทองธรรมชาติ รุ่นไลต์เฮฟวีเวท, วิมล มนฑาสวิน รุ่นเฮฟวีเวท

สรุปเหรียญรางวัลกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4

RANDOM

อธิการบดีคนใหม่’วิษณุ’นำลูกทีม ม.การกีฬาลุยจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ขณะที่อธิการบดีคนเก่า’ปริวัฒน์’ยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่’รมต.พิพัฒน์’ กับ ปปช.และร้องทุกข์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!