มข. สร้างหลักสูตรร่วม เทคนิคการแพทย์ , กายภาพบำบัด ควบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนจบรับ 2 ปริญญา

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม

รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์ และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ในรูปแบบข้อตกลงความเข้าใจ (MOA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษากายภาพบำบัด และส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป การขยายระยะเวลาให้กระทำได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ความเป็นมา ของการลงนามในวันนี้ เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่คู่ความรวมมือ โดย MBA เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ เภสัช และคณะเทคนิคการแพทย์ นับว่า ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นความต้องการจากทุกคณะ และทุกวิชาชีพที่ทุกคณะอยากมาร่วมมือด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา และเป็นโอกาสอันดีที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 หลักสูตร จบไปได้ 2 ปริญญา เป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่ว่าในภาครัฐ หรือเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ ขอบคุณทั้งสองคณะ ที่ริเริ่มทำสิ่งที่ดีให้กับนักศึกษา ทำให้บัณฑิตที่จบไปได้ใช้ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์ในหลายศาสตร์

นอกจากนี้ รศ.นพ.ชาญชัย ยังกล่าวต่อว่า ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา การจัดหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm curriculum) เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ที่ทำให้เกิด Education Transformation นับเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไป ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม และศึกษาจบเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในองค์กร

 

 

 

RANDOM

error: Content is protected !!