มทส. ให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาค 3/2564 ระดับ ป.ตรี

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. จำนวนเงินยืมเพื่อการศึกษา

1.1 ให้ยืมเป็นค่าหน่วยกิตและค่าหอพักนักศึกษาไม่เกิน 15,000 บาท

1.2 ถ้ามีค่าบำรุงการศึกษา 10,000 และค่าบำรุงกิจกรรม จะสามารถขอยืมได้ด้วย

2. คุณสมบัตินักศึกษา

2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

2.2 GPAX 2.00 ขึ้นไป

2.3 รายได้ครอบครัวก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 360,000 บาท

2.4 มีความประพฤติดี

2.5 ถ้าเป็นผู้กู้ กยศ. ครบจำนวนปีที่ให้กู้แล้ว จะกู้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

2.6 เป็นผู้ที่ทำสัญญากู้ส่งภายในกำหนด เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

1. บันทึกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ONLINE และดาวน์โหลดคำร้อง

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 21 มีนาคม 2565

สำหรับนักศึกษาปกติ ภาค 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

2. กรอกคำร้องขอยืมเงิน ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็น

3. นักศึกษาส่งคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดแล้ว และเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด ให้งานทุนการศึกษา (ส่งด้วยตนเอง) หรือ scan เป็น File ส่งมาที่ Email : Thanyarat@sut.ac.th

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องและเอกสารที่ถูกต้อง จะบันทึกสถานะทุนกู้ยืมเงิน มทส. ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ที่ระบบ reg.sut.ac.th เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

5. ประกาศผลการอนุมัติเงินยืมเพื่อการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาคม 2565

เอกสารประกอบคำร้อง

1. ใบคำร้องขอยืมเงินฯ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://scholarship.sut.ac.th) กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ปีภาคการศึกษา 2564

4. ใบภาระค่าใช้จ่ายทุน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายครบถ้วน

5. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว หรือ สลิปเงินเดือน

6. สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการยืมเพื่อการศึกษา มทส.

ยื่นคำร้องออนไลน์ ที่ https://forms.gle/Nj2sucNwkaunSHLH7 โดยกรอกข้อมูล ที่ลิงค์นี้ Upload File แบบฟอร์มคำร้องขอยืมเงิน

สำหรับนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 21 มีนาคม 2565

สำหรับนักศึกษาปกติ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง 7 เมษายน 2565

 

RANDOM

error: Content is protected !!